PJV013 Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Baron, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dějiny polské literatury a polského jazyka jsou úzce propojeny s dějinami polského národa, resp. státu, v moderní době. Bez základních znalostí polského dějinného vývoje – zejména od třetího dělení polsko-litevské unie na sklonku 18. století až po současnost – nelze tedy porozumět ani dobovému kontextu utváření polské literatury či široce pojaté kultury. Výklad se soustředí na stěžejní události a problémy z oblasti dějin politických, kulturních, sociálních a hospodářských. Nejsou však opomenuty ani otázky související s dějinami každodennosti či mentalit. V přednáškách je současně kladen důraz na komparaci v rámci středoevropského prostoru – především pak s dějinným vývojem v českých zemích. V seminářích (cvičeních) se studenti učí pracovat s prameny a formulovat názory na probírané dobové problémy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní problémy dějin Polska v kontextu střední Evropy ve vybraném období;
- porovnat dějinný vývoj v Polsku ve vybraném období s vývojem v českých zemích;
- identifikovat a okomentovat primární literaturu předmětu;
- analyzovat prameny a dále s nimi pracovat;
- napsat esej na zadané téma a o tématu diskutovat.
Osnova
 • 1. Příčiny a důsledky trojího dělení Polska (1772-1795);
 • 2. Polská otázka v době napoleonských válek;
 • 3. „Za naši a vaši svobodu“;
 • 4. Mezi zradou, loajalitou a vlastenectvím v „dlouhém“ 19. století;
 • 5. I. světová válka a obnovení polského státu;
 • 6. Meziválečné Polsko – úspěchy a prohry;
 • 7. II. světová válka – „porážka ve vítězství“;
 • 8. V sovětském bloku (1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989);
 • 9. Cena svobody (cesta do NATO a EU);
 • 10. Současné Polsko – liberální, konzervativní či postkomunistické?
Literatura
  povinná literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • DAVIES, Norman. Polsko : dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s. ISBN 8072600834. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
  doporučená literatura
 • • KOVÁCS, István. Piłsudski – Katyń – Solidarita: klíčové pomy polských dějin. Brno: Barrister & Principal, 2010. 312 s. ISBN 978-80-87029-85-5
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 8072036122. info
 • SZŰCS, Jenő. Tri historické regióny Európy. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2001. 129 s. ISBN 8071492639. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
Výukové metody
Monologické a dialogické metody. Teoretický výklad, praktická cvičení, diskuse, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účást ve výuce, písemný test, závěrečný esej. Test se skládá z 4 hlavních částí (úkolů), pro získání zápočtu je třeba získat min. 60 % správných odpovědí.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJV013