RLBcA014 Seminář k bakalářské práci I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J.509
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RLBcA014/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLBcA014/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLBcA014/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLBcA014/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLBcA014/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLBcA014/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLBcA014/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLBcA014/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLBcA014/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLBcA014/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLBcA014/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLBcA014/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské práce. Kromě několika společných seminářů, které se věnují představení předběžných témat jednotlivých bakalářských prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na specifikaci výzkumné oblasti, na kterou se bude budoucí bakalářská práce zaměřovat, a postupnou precizaci vedoucí k vytvoření předběžného tématu bakalářské práce a výzkumné otázky. V rámci kurzu provádí student rozsáhlou bibliografickou rešerši, která poskytne nezbytný faktografický a teoreticko-metodologický základ pro přípravu finální verze projektu bakalářské práce v rámci navazujícího kurzu RLBcA015 (Seminář k bakalářské práci II).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen provést důkladnou bibliografickou rešerši k zajištění faktografických informací ke zvolené výzkumné oblasti
- dokáže identifikovat a zpracovat relevantní teoretickou a metodologickou literaturu vhodnou k typu výzkumu, který vyplývá z formulace předběžné výzkumné otázky
- dokáže efektivně vyhledávat literaturu v knihovních katalozích a v databázích elektronických informačních zdrojů
- dokáže vytvářet anotovanou bibliografii a konspekty z relevantní literatury ke zvolené výzkumné oblasti
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat předběžné výzkumné téma během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace předběžných témat a výzkumných otázek bakalářských prací; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na hloubkové bibliografické rešerši; konspektování a anotování nalezených zdrojů.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě předběžného tématu a výzkumné otázky bakalářské práce, které bude dále precizováno v navazujícím kurzu RLBcA015 (Seminář k bakalářské práci II); pravidelné konzultace s vedoucím práce; prezentace předběžných témat a výzkumných otázek na společných seminářích a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžného tématu a výzkumné otázky budoucí bakalářské práce na společném semináři (20%);
(b) Vytvoření anotované bibliografie k předběžnému tématu bakalářské práce a její přijetí vedoucím práce (80%);
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují ve 4. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.