RLOPB Bakalářská oborová práce z religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA14 Seminář k bak. obor. práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odevzdání finální verze bakalářské oborové práce.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje vedoucí práce po kontrole původnosti práce.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
- Včasné odevzdání finální verze bakalářské oborové práce. Práce se odevzdává do příslušné složky ve studijních materiálech ke kurzu Bakalářská oborová práce z religionistiky a v jedné verzi na sekretariát ÚR FF MU. Termín odevzdání je specifikován v podrobném sylabu pro každý semestr, v závislosti na celofakultním termínu, který určuje nejzazší dobu odevzdání závěrečných prací, však obvykle připadá na 15. prosinec daného kalendářního roku (platí pro podzimní semestry) nebo 15. květen daného kalendářního roku (platí pro jarní semestry).(100%).
Informace učitele
Bakalářská oborová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do kroužkové vazby (nikoli knižně jako v případě bakalářské diplomové práce). Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.
Rozsah bakalářské oborové práce činí 35 000 – 40 000 znaků včetně mezer (ca 20-25 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (900 znaků včetně mezer, tj. ca 15 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.