SJ2B004 Jazyk reklamy

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:40 G22
Předpoklady
! SJ0B626 Jazyk reklamy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá jazykem španělských reklamních textů. Pozornost je věnována specifickým rysům jazyka reklamy na jednotlivých jazykových úrovních a příčinám těchto jevů z hlediska pragmatického. Součástí hodin je i analýza současných reklamních textů.
Výstupy z učení
Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vytvořit vlastní reklamní text ve španělštině a odborně odůvodnit užití zvolených jazykových prostředků.
Osnova
  • Postavení reklamy v konzumní společnosti. Reklama jako forma komunikace. Typy reklam dle použitého sdělovacího prostředku. Struktura reklamního textu. Vztah mezi textem a obrazem v tištěné reklamě. Specifika jazyka reklamy na fonetické úrovni. Charakteristiky jazyka reklamy z morfologického hlediska. Charakteristické rysy jazyka reklamy na lexikálně-sémantické úrovni. Jazyk reklamy z pohledu syntaktického.
Literatura
  • Moriyón Mojica, C.: Exégesis pragmalingüística del discurso publicitario, Universidad de Valladolid, Valladolid 1994.
  • Hernando Cuadrado, L.A. (1984): El lenguaje de la publicidad, Corial Coloquio, Madrid.
  • Ferraz Martínez, A. (1995): El lenguaje de la publicidad, Arco/Libros, Madrid.
  • Gutiérrez Ordóńez, S.: Comentario pragmático de textos publicitarios, Arco/Libros, Madrid 1997.
  • STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice specifických rysů reklamního jazyka. Analýza španělských reklamních textů z různých lingvistických hledisek.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná (analýza reklamního textu).
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024, jaro 2025.