CJJ07 Praslovanština

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Březina (přednášející)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G13
Předpoklady
CJJ04 Morfologie
Doporučuje se souběžná přednáška CJBB121 Základy slavistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na výklad o praslovanštině jako společném východisku slovanských jazyků a elementárně posluchače seznamuje s vývojovými tendencemi v jednotlivých slovanských jazycích. Důraz je přitom kladen na vývoj praslovanského hláskosloví a tvarosloví, vznik a vývoj písma u Slovanů. Tento výklad směřuje ke klasifikaci současných slovanských jazyků a vytváří nezbytné předpoklady pro předmět CJJ08 Historický vývoj češtiny.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen:
- rekonstruovat praslovanskou podobu slov,
- z praslovanského rekonstruovaného tvaru určit podobu slova v jednotlivých slovanských jazycích,
- vyložit hlavní vývojové trendy praslovanské morfologie,
- klasifikovat současné slovanské jazyky.
Osnova
 • 1. Klasifikace slovanských jazyků.
 • 2. Historické souvislosti vzniku nejstaršího slovanského jazyka a jeho písemných soustav.
 • 3. Divergentní a konvergentní jazykový vývoj, historickosrovnávací metoda. Nostratická hypotéza, indoevropské období, dezintegrace indoevropských jazyků.
 • 4. Protobaltské období (baltoslovanské jazykové společenství?), praslovanština.
 • 5. Tendence ke progresivní sonoritě slabiky.
 • 6. Zákon slabičné harmonie.
 • 7. Prozodické prostředky praslovanštiny. Defonologizace kvantity.
 • 8. Změny vedoucí ke vzniku slovanských jazyků (kontrakce, zánik a vokalizace jerů, denazalizace).
 • 9. Deklinace substantiv.
 • 10. Deklinace zájmen.
 • 11. Deklinace adjektiv.
 • 12. Konjugace.
 • 13. Nářeční štěpení praslovanštiny.
Literatura
 • SUSSEX, Roland - CUBBERLEY, Paul V. The Slavic languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-22315-7.
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny [Večerka, 2002]. 5. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 80-201-2961-7. info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnské texty. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 195 s. ISBN 80-210-0818-0. info
 • PALLASOVÁ, Eva. Texty ke studiu jazyka staroslověnského. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 1995. 82 s. ISBN 80-210-1184-X. info
 • LAMPRECHT, Arnošt. Praslovanština. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 196 s. URL info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 231 s. info
 • PETR, Jan. Základy slavistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 143 s. info
 • KURZ, Josef. Učebnice jazyka staroslověnského. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 233 s., 4. info
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: přednášky, diskuze v hodině, domácí úkoly, četba konkrétní odborné literatury (povinná literatura), drilování. V seminářích jsou průběžně ověřovány schopnosti, znalosti a dovednosti, které studenti získávají během vlastní přípravy. Součástí kurzu je elektronická opora výuky v podobě e-learningového kurzu.
Metody hodnocení
Pro získání zkoušky: 1. je nutná pravidelná a aktivní účast ve výuce (během semestru jsou průběžně písemně a ústně ověřovány studentovy znalosti); 2. je nutné absolvování e-learningového kurzu (bez splnění této podmínky se student nesmí přihlásit ke písemnému testu); 3. je nutný úspěch při závěrečné zkoušce.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. A/ Písemná část se skládá z rekonstrukce hláskového vývoje konkrétních praslovanských slov, včetně rozdílů plynoucích z jejího nářečního štěpení a ze znalosti základních rysů praslovanské morfologie. Pro úspěšné vykonání testu je nutno získat nejméně 70 % bodů. B/ Předmětem ústní zkoušky jsou otázky historickosrovnávací slovanské jazykovědy (s důrazem na vývoj praslovanského hláskosloví) a klasifikace současných slovanských jazyků plynoucí z rozdílného vývoje praslovanštiny v období jejího nářečního štěpení. Pro úspěšné zvládnutí ústní části je nutno správně zodpovědět přibližně 70 % otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet se uděluje na základě úspěšného zvládnutí písemného testu.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.