CJJ10 Současný český jazyk – stylistika

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Khatebová (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka
Pro účast v semináři je vhodné, aby studenti úspěšně ukončili předchozí kursy z oblasti synchronní lingvistiky a z teorie literatury. Doporučuje se rovněž, aby studenti navštěvovali přednášku ze stylistiky, pokud se v příslušném semestru koná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je, aby studenti v průběhu semestru na základě jak kolektivní, tak individuální práce s texty získali praktické dovednosti, které se týkají aplikace teoretických poznatků na praktickou práci s texty; přehled základních dovedností je uveden níže. Přehled dovedností, jejichž osvojení a rozvíjení bude náplní seminářů: 1) určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci, 2) zjišťování vlivu stylotvorných faktorů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, 3) analýza kompozice textu – opět primárně analýza prvků relevantních z hlediska stylistiky (zvl. slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, transtextové vazby), 4) zjišťování konkrétního vlivu stylových norem základních stylových oblastí na styl textů, 5) vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni: • zjistit vliv stylotvorných faktorů na styl textu; • s oporou o relevantní zdroje určovat stylovou charakteristiku výrazových prostředků; • rozebrat aspekty kompozice důležité z hlediska stylistiky; • orientovat se v relevantní odborné literatuře.
Osnova
  • Kurs je rozdělen do několika na sebe navazujících modulů, jež budou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Tyto moduly se vždy budou skládat z teoretické a praktické části; teoretická část bude primárně záležitostí samostudia odkazů v ELFu a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část bude spočívat přímo v práci se zadanými texty. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře), MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře), MODUL 3 – STYLISTICKÉ ASPEKTY KOMPOZICE (2-3 semináře), MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI/KOMUNIKAČNÍ SFÉRY (5-6 seminářů), MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (1-2 semináře).
Literatura
  • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
  • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
  • HOMOLÁČ, Jiří, Petr MAREŠ, Jana HOFFMANNOVÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Jakub KOPECKÝ a Kamila MRÁZKOVÁ. Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Vydání první. Praha: Academia, 2022. 375 stran. ISBN 9788020033192. info
  • Jelínek, Milan. Stylistika. In Karlík, P., Nekula, M. a Rusínová, Z., ed. 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. 701-782.
  • MAREŠ, Petr. Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce : informace chce být svobodná. První vydání. Praha: Grada, 2022. 229 stran. ISBN 9788027133581. info
  • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
Výukové metody
Výuka probíhá částečně online (tzn. hybridně) v době stanovené rozvrhem; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu.
Metody hodnocení
Podmínkou k možnosti zúčastnit se zkoušky je pravidelná účast ve výuce (min. 80 % realizované výuky; neúčast řádně omluvená přes studijní oddělení se jako absence nepočítá). Kurs bude ukončen písemnou zkouškou v online formě. Struktura práce: 10 úkolů, 5 z oblasti obecného pojmosloví oboru (např. stručně uvést definice základních pojmů, viz také podklady v ELFu a bc. okruhy na webu ÚČJ), 5 z oblasti základních stylů (např. stručně uvést základní funkce komunikátů z oblasti příslušného stylu, stylové normy, žánry). Hodnocení: každý úkol bude hodnocen 1 bodem za správnou odpověď a 0 body za nesprávnou odpověď. Stupnice hodnocení: A – 10 bodů, B – 9 bodů, C – 8 bodů, D – 7-6 bodů, E – 5-4 body, F – 3-0 bodů. Čas na práci: 30 minut.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.