CJXJ02 Seminář k bakalářské práci – jazykovědné

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJXJ01 Základy akad. psaní || NOW ( CJXJ01 Základy akad. psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář má pomoci studentům napsat bakalářskou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán jazykovědné kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské jazykovědné práce.
Osnova
  • 1. Seznámení s příslušnou odbornou literaturou.
  • 2. Sběr materiálu, jeho třídění a popis.
  • 3. Rozbor, interpretace a hodnocení vlastního materiálu.
  • 4. Psaní jednotlivých kapitol.
  • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
  • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  • ECO, Umberto-Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X.
  • KUBÁTOVÁ, Helena-Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. Změn
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Předpoklady pro získání zápočtu: napsání bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.