ISKM36 Ediční problematika: teorie a praxe

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Cíle předmětu
Kurz je věnován ediční tematice, jejím teoretickým zásadám a řešení praktických úkolů. Pozornost je věnována též historickému přehledu, textové kritice a jejímu vývoji. Jsou interpretovány různé typy edic, pozornost je věnována kritickým vydáním, čtenářským vydáním i speciálním edičním řešením, např. školním. Jsou vykládány konkrétní ediční řady, knižnice, převážně moderní. Zahrnuta jsou zejména česká témata, avšak jsou využity také zahraniční podněty.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
- reflektovat ediční problematiku z hlediska jejího vývoje a současnosti;
- řešit konkrétní úkoly v odborných vydáních;
- orientovat se v dílech, jako jsou výbory a sebrané spisy, interpretovat je a řešit konkrétní úkoly.
Osnova
 • Vymezení tematiky: ediční problematika v dějinách literatury a kultury, její nezbytnost a dosah.
 • Ediční problematika v kontextu informační vědy.
 • Specifické otázky ediční problematiky v průběhu vývoje české literatury.
 • Konkrétní ediční úkoly: analýzy vybraných realizovaných edičních projektů, reflexe různých řešení.
 • Vlastní řešení konkrétních edičních úkolů, zahrnující domácí přípravu studentů a společnou práci v hodině.
Literatura
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Rudolf Havel - Břetislav Štorek - Jiří Flaišman - Michal Kosák. Vyd. 2. Praha: Paseka. 182 s. ISBN 8071856533. 2006. info
 • TANSELLE, G. Thomas. Principy textové kritiky : pokus o zdůvodnění. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012. 102 s. ISBN 9788085778861
 • KOSÁK, Michal a Jiří FLAIŠMAN. Podoby textologie. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 381 s. ISBN 9788083778823. 2010. info
 • VAŠÁK, Pavel. Textologie : teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 235 s. ISBN 8070666382. 1993. info
 • KOMENDA, Petr. Událost psaní : (slovo a tvar v poezii Františka Halase). Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 462 stran. ISBN 9788088069249. 2016. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Textologické studie. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 293 s. ISBN 9788085778694. 2009. info
 • STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : (lingvoliterární studie). Vyd. 1. Praha: Torst. 331 s. ISBN 808563984X. 1996. info
 • HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri. 378 s. ISBN 9788072771653. 2007. info
 • PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství : 1949-1989. Vyd. 1. Praha: Academia. 649 s. ISBN 9788020024077. 2014. info
 • FORST, Vladimír, OPELÍK, Jiří, MERHAUT, Luboš (eds.). Lexikon české literatury 1 – 4. Praha. Academia 1984, 1993, 2000, 2008. 900 s. , 1377 s., 1522 s., 2105 s. ISBN 80-200-0797-0, 80-200-0345-2, 80-200-0708-3, 978-80-200-1572-3.
 • ZACH, Aleš. Slovník českých nakladatelství 1849–1949. http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava studentů, diskuse v hodině, společná práce v hodině.
Metody hodnocení
Aktivní přístup k tématu předmětu, vypracování seminární práce nebo podílu na společné seminární práci, zápočtový pohovor.
Informace učitele
Předmět je vyučován každý rok.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/ISKM36