NJURS03J Reflektivní seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJURS03J/Kombinovane: každé liché úterý 16:00–17:40 M21, U. Riedner, M. Trombiková
NJURS03J/Prezencni: každé sudé úterý 16:00–17:40 M21, kromě Út 16. 4., U. Riedner, M. Trombiková
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia, ukončení předmětu didaktika III a praxe náslechové a pedagogické I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je:
- umožnit studentům aplikovat poznatky získané v předmětu "didaktika I, II, III" v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Reflexe praxe v návaznosti na níže popsanou praxi. Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 32 hodin dalších činností
Literatura
  povinná literatura
 • Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (2020): https://www.ped.muni.cz/media/3566145/standard-kvality-profesni-ch-kompetenci-online1.pdf
  doporučená literatura
 • Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka (2019): https://www.npi.cz/images/publikace/ramec_profesnich_kvalit_ucitele_ciziho_jazyka.pdf
  neurčeno
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • HATTIE, John. Prokazatelné učení : metodická příručka pro učitele : maximalizace vlivu na proces učení. Translated by Martin Mikuláš. Vydání první. Praha: Published, 2022, 240 stran. ISBN 9788090824010. info
 • NEHYBA, Jan. Reflexe praxe: od skupinové reflexe k deliberativní praxi. 2022. Výlet do dobré praxe info
 • HENDRICK, Carl a Robin MACPHERSON. Co funguje ve třídě? : most mezi výzkumem a praxí. Translated by Pavla Le Roch. Druhé, revidované vydání. Praha: Čtení pomáhá, 2021, 230 stran. ISBN 9788024274768. info
 • FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka : kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Translated by Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021, 170 stran. ISBN 9788024271521. info
 • WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení : praktické techniky pro základní a střední školy. Třetí revidované vydání. Praha: EDUkační LABoratoř, 2020, xxvi, 243. ISBN 9788090608283. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991, 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
Výukové metody
informativní a reflexivní schůzky
osobní konzultace
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJURS03J