PSB_202 Didaktika psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 1998
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSB_78.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
  • 1. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). 2. Předmět didaktiky psychologie. 3. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky, obecná didaktika a její vztah k didaktice psychologie. 4. Didaktický přínos J.A. Komenského, J.J. Rousseaua, J.H. Pestalozziho, J.F. Herbarta, K.D. Ušinského aj.). 5. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). 6. Charakteristika osobnosti učitele psychologie. 7. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování. 8. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí. 9. Psychologické podmínky vyučovacího procesu. 10. Vyučovací metody a jejich uplatnění ve vyučování psychologii. 11. Psychologické základy didaktických zásad. 12. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky). 13. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie. 14. Využití samostatné činnosti žáka. 15. Modernizace výuky psychologie. Profilace výuky psychologie podle typů středních odborných škol, středních odborných učilišť, gymnázií, vysokých škol. 16. Materiální didaktické prostředky (učební pomůcky a didaktická technika) ve výuce psychologie; kabinet názorných pomůcek. 17. Didaktická analýza učiva. 18. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů). 19. Cvičení v hodinách psychologie. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů. 20. Psychologické hry a jejich využití. 21. Situační metoda. Sociálně psychologický výcvik. 22. Práce s literaturou ve výuce psychologie. 23. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Vymezování a vysvětlování psychologických pojmů. 24. Výběr a uspořádání učiva v psychologii. 25. Výklad předmětu psychologie a jejích základních metod. 26. Výklad systému psychologických vědních disciplín a jejich úkolů v praxi. 27. Výklad podstaty duševního života. 28. Výklad čití a vnímání; jednoduché psychologické pokusy k demonstraci některých zákonitostí a zvláštností vnímání. 29. Výklad představivosti (představy a fantazie); jednoduché psychologické pokusy. 30. Výklad paměti; jednoduché psychologické pokusy. 31. Výklad učení; jednoduché psychologické pokusy. 32. Výklad pozornosti; jednoduché psychologické pokusy. 33. Výklad myšlení a řeči; jednoduché psychologické pokusy. 34. Výklad emocí a citů; jednoduché psychologické pokusy. 35. Výklad volního procesu. 36. Výklad činnosti. 37. Výklad psychologie osobnosti. atd.
Literatura
  • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Praha 1987.
  • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem
  • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989.
  • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
Informace učitele
Podrobnější seznam literatury bude k dispozici na sekretariátě Psychologického ústavu nebo v průběhu výuky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 1999, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.