PSB_202 Didaktika psychologie II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 4. 14:10–15:45 U21, Pá 11. 5. 14:10–15:45 U21
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && PSB_78 Didaktika psychologie I && SOUHLAS
PSB_78 Didaktika psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: V JS 2018 předmět vypsán pouze pro studenty magisterského navazujícího jednooborového studia psychologie FSS MU v rámci CŽV.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Didaktika psychologie: Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu obecná didaktika s jejich možným praktickým užitím ve výchovně vzdělávací práci. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (což umožní didaktická analýza učiva). Součástí předmětu je pedagogická praxe na středních školách (náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie).
Po úspěšném absolvování kurzu Didaktika psychologie II
- bude student schopen vyjmenovat všechny dokumenty a materiály, z kterých učitel vychází při přípravě na vyučovací hodinu
- student ovládá postupy pro zodpovědnou přípravu učitele na vyučování
- bude student schopen udělat a zdůvodnit přípravu na vyučovací hodinu na vybrané téma z psychologie
- bude student schopen aplikovat teoretické poznatky z psychologických a pedagogických disciplín při vyučování psychologie na středních školách - s ohledem na profilaci výuky psychologie podle typů středních škol a jejich studijního zaměření
Osnova
 • Didaktika psychologie II
 • Tematické okruhy:
 • 1. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání. Profilace výuky psychologie podle typů středních škol – středních odborných učilišť, středních odborných škol, gymnázií. Učební plány. Učební osnovy. Časově tematické plány. Učebnice. Rámcové vzdělávací programy (RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP pro střední odborné vzdělávání), školní vzdělávací programy (ŠVP).
 • 2. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí.
 • 3. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování (perspektivní – dlouhodobá, aktuální – bezprostřední, písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie – její součásti).
 • 4. Pozorování a analýza vyučovacího procesu – hospitace ve vyučovací hodině psychologie (kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny).
 • 5. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Vymezování a vysvětlování psychologických pojmů.
 • 6. Výběr a uspořádání učiva v psychologii.
 • 7.
 • a) Výklad předmětu psychologie a jejích základních metod.
 • b) Výklad systému psychologických vědních disciplín a jejich úkolů v praxi.
 • c) Výklad podstaty duševního života.
 • d) Výklad čití a vnímání; jednoduché psychologické pokusy k demonstraci některých zákonitostí a zvláštností vnímání.
 • e) Výklad představivosti (představy a fantazie); jednoduché psychologické pokusy.
 • f) Výklad paměti; jednoduché psychologické pokusy.
 • g) Výklad učení; jednoduché psychologické pokusy.
 • h) Výklad pozornosti; jednoduché psychologické pokusy.
 • ch) Výklad myšlení a řeči; jednoduché psychologické pokusy.
 • i) Výklad emocí a citů; jednoduché psychologické pokusy.
 • j) Výklad volního procesu.
 • k) Výklad činnosti.
 • l) Výklad psychologie osobnosti.
 • atd.
 • Poznámka: Okruhy počínaje č. 7 jsou náměty pro práci v seminářích, slouží jako praktická příprava pro vlastní výstupy v hodinách psychologie v rámci pedagogické praxe na středních školách. Student zpracuje přípravu na 1 vyučovací hodinu psychologie na střední škole dle doporučené osnovy (výběr tématu učiva dle vlastní volby) a realizuje 1 výstup s tímto tématem na semináři, po němž bude analyzována jeho vyučovací hodina ostatními studenty a proběhne sebereflexe vystupujícího studenta.
 • Literatura (základní):
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v Olomouci 1989.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v Ústí nad Labem 1968.
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha, Portál 2002.
 • Kosíková, V.: Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha, Grada 2011.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, Grada 2007.
 • Sokolová, L.: Didaktika psychológie. Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
 • Šil, P., Karolová, J.: Já člověk: alternativní výuka psychologie pro střední školy. Olomouc, Nakl.Olomouc 2004.
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s r. o. 2010.
 • Vízdal, F.: Didaktika psychologie I. Brno, Rektorát UJEP Brno 1987.
 • Literatura (doporučená rozšiřující):
 • Blaškovič, O., Jurčo, M., Pardel, T.: Psychológia v obrazoch a príkladoch. Bratislava, SPN 1962.
 • Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha, Grada 2009.
 • Kol.: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno, Masarykova univerzita 1999.
 • Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno, Paido 2003.
 • Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem. Praha, Portál 1998.
 • Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 2013.
 • Podlahová, L.: Ze studenta učitelem. Student – praktikant – začínající učitel. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002.
 • Podlahová, L.: První kroky učitele. Praha, Triton 2004.
 • Psychológia na stredných školách (Študijní text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania. Bratislava, SPN 1984.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze 1979.
 • Rys, S.: Příprava učitele na vyučování. Praha, SPN 1979.
 • Silberman, M. za pomoci K. Lawsonové: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha, Portál 1997.
 • Škoda, J., Doulík, P.: Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha, Grada 2011.
 • Švec, V., Filová, H., Šimoník, O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno, Masarykova univerzita 2003.
 • Učebnice, učební texty psychologie pro různé typy středních škol.
 • Učební osnovy předmětu psychologie pro různé typy středních škol.
 • Rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání, Školní vzdělávací programy
 • Pozn.: Další literatura (rozšiřující) bude doporučována na přednáškách a seminářích k jednotlivým tematickým okruhům a dílčím problémům.
Literatura
  povinná literatura
 • Kosíková, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2433-1.
 • VAŠUTOVÁ, Maria a Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  doporučená literatura
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • Turek, Ivan. Didaktika. Vyd. 2. prepracované a doplnené. Bratislava : Iura Edition, spol. s r. o. 2010. 598 s. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v Olomouci 1989.
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v Ústí nad Labem 1968.
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • ŠIL, Přemysl a Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a seminář (1 hodina týdně)
Metody hodnocení
podmínky k ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích - min. 80 %, seminární práce: zpracování přípravy na jednu vyučovací hodinu psychologie na střední škole dle doporučené osnovy (výběr tématu dle vlastní volby studenta) a vystoupení studenta (budoucího učitele) s tímto tématem na semináři
ústní zkouška (zahrnuje tematické okruhy předmětu Didaktika psychologie I a II)
Informace učitele
Poslední změna provedena 22. 9. 2015 - Z. Stránská.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.