EN

FF:SKA302 Dějiny slov. lit. 20. stol. - Informace o předmětu

SKA302 Dějiny slovenské literatury 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Rozvrh
Út 27. 9. 9:10–14:05 VP, Út 18. 10. 9:10–14:05 VP, Út 15. 11. 9:10–14:05 VP, Út 6. 12. 9:10–14:05 VP
Předpoklady
SKA203 Slovenská liter. 19. stol. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Do tohto úseku patrí vývin slovenskej literatúry v prvej polovici 20. storočia: literárny realizmus, moderna, medzivojnová literatúra. Ide o zložité a diferencované obdobie viacerých estetických, filozofických a poetologických pohybov. Ide o obdobie nástupu a oslabovania Vajanského koncepcie literatúry, presadzovanie sa moderného konceptu (Kraskova škola), zoskupení naturizmus, expresionizmus, naturalizmus, katolícka moderna, nadrealizmus aj iných, obdobie (mestskej) novely a románu, otvorený estetický a umelecký program pre modernú poéziu: parnasizmus, vitalizmus, poetizmus, symbolizmus, surrealizmus, kontakty s českou poéziou, rané obdobia proletárskej, robotníckej a davistickej literatúry, formovanie literárnej vedy a organizovanie generačného života: tlače, vydavateľská a časopisecká aktivita. Špecifika literatúry a jej spoločenského kontextu v 30. rokov.
Osnova
 • 1. Literárnohistorický kontext
 • 2. Periodizácia a literárnovedný výskum obdobia
 • 3. Pojmy, literárne smery, generačné a skupinové „spoločenstvá“
 • 4. Vzťahy s českou literatúrou a tradícia slovenskej literatúry v pražskom prostredí
 • 5. Genologické danosti obdobia
 • 6. Prítomnosť európskych umeleckých izmov a ich modifikácia v slovenskej literatúre
 • 7. Literárna veda prvej polovice 20. storočia
 • 8. Literárna veda o medzivojnovej literatúre
 • 9. Vývinovo podnetné autorské dielne jednotlivých druhov a žánrov
 • 10. Tlače, časopisy, vydavateľstvá, spolky
Literatura
 • Chmel, Rudolf: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava 1988.
 • Pišút, Milan a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava 1984.
 • Mráz, Andrej: Dejiny slovenskej literatúry. In:_ Slovenská vlastiveda V. Bratislava 1948.
 • Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava 1999.
 • Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava 1988.
 • Krčméry, Štefan: Dejiny literatúry slovenskej I.-II. Bratislava 1978.
 • Kusý, Ivan a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry IV. Bratislava 1984.
 • Vajanský, Svetozár Hurban. State o slovenskej literatúre. Bratislava 1956.
 • Žemberová, Viera kolektív: Rukoväť literatúry. Košice - Bratislava 1989.
 • Vlček, Jaroslav: Medzi Vltavou a Váhom. Bratislava 1954.
Výukové metody
Dotácia výučby 3 hod.(2/1), prednášky a semináre, aktívna práca s odborným a umeleckým textom na seminároch.
Metody hodnocení
Dotácia výučby 3 (2/1), prednášky a semináre, semestrová práca, aktívna práca s odborným a umeleckým textom na seminároch, priebežné testové hodnotenie, ukončenie skúška. Podmienkou postupu na kolokvium bude aktívne preštudovanie umeleckej literatúry, ktorú vyučujúci určí na začiatku disciplíny.
Informace učitele
Literatúra sa bude aktualizovať podľa nových knižných a časopiseckých výstupov.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2011/SKA302