CJBB66 Pragmatika I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:50–12:25 N01023
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kursu se probírá pozice pragmatiky jako lingvistické disciplíny ve vztahu k sémantice a ke gramatice. Dále se podává výklad o deixi (časoprostorové, personální a sociální) a referenci, referenci jakožto jednání, o informační struktuře textu. Dalším okruhem jsou řečové akty , na ně navazuje výklad o implikaturách, teorii relevance, zdvořilosti a ironii. Následuje výklad o konverzační analýze a analýze diskursu.
Osnova
  • 1. Lingvistická pragmatika Pragmatika a sémantika Pragmatika a gramatika 2. Deixe a reference Typy deixe Deiktický systém v jazyce Referenčnost vs. atributivnost Reference anaforická Reference jako jednání 3. Informační struktura textu Předmět řeči Izotopické vztahy v textu 4. Implikatury Konverzační maximy Konvenční implikatura Relevance Zdvořilost, ironie 5. Řečové akty Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce Austin, Searle, jejich kritici a pokračovatelé Řečové akty v češtině Ilokuční slovesa 6. Konverzační analýza Geisova dynamická teorie řečových aktů Konverzační analýza a analýza diskursu
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Kurs má formu pracovní přednášky.
Metody hodnocení
Kontrola a komentář průběžných úkolů v ISu. Požadavky k zápočtu: docházka, plnění průběžných úkolů, vypracování zápočtového úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka se koná 1x za 14 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.