PGK51A80 Vzdělávací politika

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému.Konkrétními tématy jsou: Vývoj, současný stav a perspektivy českého vzdělávacího systému; Vývoj (periodizace) a analýza české vzdělávací politiky od 90. let do současnosti; Vzdělávací strategie EU jako kontext pro vzdělávací politiku ČR; Základní charakteristiky vzdělávacích systémů nových členských zemí (středoevropské a východoevropské země). Dalším okruhem, na který je kurz zaměřen, jsou jednotlivé (vybrané) klíčové principy vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské vzdělávací politiky, stejně jako české vzdělávací politiky.
Osnova
  • (1) Vzdělávací politika jako součást širšího konceptu sociální politiky v rámci různých typů sociálního státu (vývoj, činitelé, principy, oblasti). (2) Vývoj českého vzdělávacího systému v 2. polovině 20. století (1. část). (3) Vývoj českého vzdělávacího systému v 2. polovině 20. století (2. část). (4) Vývoj a analýza vzdělávací politiky v ČR od 90. let 20. století po současnost, konkrétní změny, které nastaly, a jejich hodnocení. Periodizace vzdělávacích reforem u nás. (5) Vzdělávací strategie Evropské unie jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Principy vzdělávací politiky Evropské unie. (6) Aktivity a vzdělávací strategie členských zemí OECD jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Principy vzdělávací strategie OECD. (7) Princip celoživotního učení pro všechny – koncept, problémy, příklady řešení. (8) Princip rovných vzdělávacích příležitostí – koncept, problémy, příklady řešení. (9) Princip zaměstnatelnosti – koncept, problémy, příklady řešení. (10) Princip sociální soudržnosti a sociální relevance – koncept, problémy, příklady řešení. (11) Princip internacionalizace ve vzdělávání – koncept, problémy, příklady řešení. (12) Rozvoj lidských zdrojů a řízení kvality ve vzdělávání v ČR a v EU.
Literatura
  • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
  • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
Výukové metody
Kombinace teoretických přednášek s diskusí, prezentace individuálních projektů.
Metody hodnocení
Přednáška a seminář, prezentace seminární práce a písemná zkouška
Informace učitele
Studenti kombinovaného studia mají předepsáno 10 hodin konzultací. Seminární práce mají uloženy ve stejném rozsahu jako studenti denního studia. Mají povinnost je v daném termínu vložit do systému Elf tak, aby si je všichni ostatní účastníci kurzu měli možnost s předstihem přečíst a připravit se tak na diskusi při prezentaci. Literatura: Analýza vzdělávací politiky 1998, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Brdek, M., Jírová, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Codex Bohemia, Praha 1998. České vzdělání a Evropa. Sdružení pro vzdělávací politiku, Praha 1999. Kalous, J.: Teorie vzdělávací politiky. ÚIV, Praha 1997. Krebs, V., Durdisová, J., Poláková, O., Žižková, J.: Sociální politika. Codex, Praha, 1997. Lidské zdroje v České republice 1999. Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní vzdělávací fond, Praha 1999. Potůček, M.: Sociální politika. SLON, Praha 1995. Priority pro českou vzdělávací politiku. Univerzita Karlova, Praha 1999. Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. SLON, Praha 1993. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny Gnosos, Praha 1997. Zprávy o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996. Předmět je realizován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195 Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých. Projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.