RJ_43 Úvod do sorabistiky

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 17:30–19:05 A31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 71 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí posluchače slavistických oborů se základními kulturně-společenskými, historickými a zeměpisnými reáliemi Lužických Srbů. V seminární části kurzu bude kladen důraz na srovnání lužické srbštiny s ostatními západoslovanskými jazyky.
Osnova
 • 1. Geografická charakteristika území obývaného Lužickými Srby. Etnická, jazyková a náboženská charakteristika Lužických Srbů. Seznámení se základními sorabistickými pojmy a odbornou literaturou. Přehled lužickosrbských institucí (Maćica serbska, Domowina). 2. Synchronní pohled na lužickou srbštinu v rámci západoslovanských jazyků. Především se bude jednat o srovnání horní lužické srbštiny s češtinou. 3. Přehled historického vývoje Lužických Srbů (problematika příslušnosti Lužice k různým státům v průběhu staletí a její vliv na Lužické Srby; důraz bude kladen na následující historická období: humanismus a renesance, národní obrození Lužických Srbů, Lužičtí Srbové v Německém císařství, Výmarská republika, Období národního socialismu, Lužičtí Srbové v NDR). 4. Česko-lužické vztahy (Lužický seminář, český vliv na lužickosrbské národní obrození, Serbowka, přehled české sorabistiky: A. Černý, L. Kuba, J. a F. Pátové, A. Frinta, J. Petr). 5. Přehled lužickosrbské literatury (s důrazem na novodobé lužickosrbské písemnictví). 6. Přehled lužickosrbské kultury (se zaměřením na hudbu a malířství; K. A. Kocor, B. Krawc, M. Nowak-Njechorński, C. Felixmüller ad.). 7. Situace Lužických Srbů ve sjednoceném Německu (aktuální situace, instituce, média) 8. Lužickosrbské školství jako předpoklad pro zachování jazyka a národní identity (historický přehled, Witaj projekt, současné možnosti vzdělávání se v lužické srbštině v Lužici).
Literatura
 • Frinta, A.: Lužičtí Srbové a jejich písemnictví. Praha 1955.
 • Páta, J.: Úvod do studia lužickosrbského písemnictví. Praha 1925.
 • Faska, H.: Sebšćina. Opole 1998.
 • Kaleta, P.: Češi o Lužických Srbech. český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha 2006.
 • ULBRECHTOVÁ, Helena. Lužickosrbská literatura : její vývoj a pozice mezi středoevropskými literaturami. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1408-3. info
 • ŠAUR, Josef. Karel Kyas (1881-1958). Česko-lužický věstník, Praha: Společnost přátel Lužice, 2008, roč. 2008, 11-12, s. 82-83. ISSN 1212-0790. info
 • ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin :možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 1. Praha: Cargo, 2001. 156 s. ISBN 80-902952-1-5. info
 • ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě :encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1994. 385 s. +. ISBN 80-7116-375-9. info
 • BOK, Václav, Věra MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ a Jiří VESELÝ. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha: Odeon, 1987. info
 • PETR, Jan [historik]. Nástin politických a kulturních dějin Lužických Srbů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 342 s. info
Výukové metody
Kombinace přednášky a seminárních cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je přednesení referátu (medailonku významné osobnosti lužickosrbských dějin, literatury a kultury, popř. významného sorabisty) a absolvování kolokvia, jež proběhne jako kolektivní rozprava o probrané látce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.