EN

FF:CHA104 Chorvatská hist./kult. do 1914 - Informace o předmětu

CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:55 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je základní seznámení s dějinami chorvatského etnika, kultury a státnosti od raného středověku do vypuknutí 1. světové války. Důraz je kladen na postižení historicko-kulturních specifik vývoje chorvatského území a jejich vlivu na formování moderní chorvatské identity. E-learningová část výuky bude primárně zaměřena na osvětlení utváření novodobých evropských národů během tzv. dlouhého 19. století (1789–1914) a přiblížení podoby a zvláštností národotvorného procesu v chorvatském prostředí. Studenti získají komplexní přehled historického a kulturního vývoje Chorvatska, o němž budou schopni argumentovaně diskutovat. Prostřednictvím e-learningové složky předmětu se seznámí s odbornými interpretacemi podstaty moderní národní identity a procesem jejího utváření. Studovanou látku tak budou schopni zasadit do obecnějších historicko-společenských souvislostí a ideově-teoretického rámce. Chorvatské dějiny 20. století jsou vyučovány v rámci navazujícího předmětu Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století.
Osnova
  • 1) Chorvatské země v antice a raném středověku – příchod Slovanů na Balkán, původ chorvatského jména, christianizace, vrchol chorvatské středověké státnosti; 2) Chorvatské země ve vrcholném středověku – personální unie s Uhrami, uhersko-benátské soupeření o Dalmácii, zrod dubrovnické městské republiky, chorvatská středověká kultura; 3) Chorvatské země v raném novověku – důsledky osmanské teritoriální expanze, příchod Habsburků na chorvatský trůn, reformace a protireformace, fenomén Vojenské hranice, chorvatská kultura raného novověku; 4) Chorvatské země v raném novověku – odpor chorvatské šlechty proti habsburskému absolutismu, migrace obyvatelstva a rozšiřování chorvatského území jako důsledek rakousko-tureckých válek, chorvatské stavy a obrana historických práv Trojjediného království; 5) Chorvatské země na prahu moderní doby – pronikání osvícenských myšlenek do chorvatského prostředí, napoleonské války a vznik Ilyrských provincií, situace v chorvatských zemích na počátku národní integrace a její překážky; 6) Chorvatské země v první polovině 19. století – problematika formování novodobých národů – chorvatský případ, ilyrské hnutí, jazyková otázka, dobová kultura, vytváření národní mýtů; 7) Chorvatské země za revoluce 1848/49 a v 50. letech 19. století – úloha Chorvatska a Chorvatů v revolučním dění, chorvatský národní a politický program, porážka revoluce, období Bachova absolutismu; 8) Chorvatské země v 2. polovině 19. století – jihoslovanství a pravašství, národnostní otázka, formování kulturních institucí, vývoj sociální struktury obyvatelstva, rakousko-uherské a chorvatsko-uherské vyrovnání; 9) Chorvatské země v 2. polovině 19. století – režim bána Khuena-Hederváryho, politické strany, pokroková omladina; 10) Chorvatské země na počátku 20. století – nová etapa jihoslovanství, nacionalistická omladina, národní hnutí 1903, politika Nového kurzu, ohlasy anekční krize a balkánských válek, stupeň integrace chorvatského národa před vypuknutím světové války.
Literatura
  • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  • GOLDSTEIN, Ivo: Hrvatska povijest. Zagreb 2008.
  • STEINDORFF, Ludwig: Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas. Zagreb 2006.
  • RAPACKA, Joanna: Leksikon hrvatskih tradicija. Zagreb 2002.
  • Pohledy na národ a nacionalismus :čítanka textů. Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2. info
  • HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody : příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 315 s. ISBN 9788074190100. info
  • ŘEZNÍK, Miloš. Formování moderního národa : (evropské "dlouhé" 19. století). Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 183 s. ISBN 8072544063. info
  • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
  • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna a Hercegovina :krátký přehled kulturní historie. Translated by Jeroným Březina. Vyd. 1. Praha: ISE, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, e-learning, diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Podmínky pro přístup ke zkoušce, která se uskuteční formou závěrečného testu: pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr) a důkladná domácí příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování studijní literatury a včasné plnění úkolů v e-learningové podpoře kurzu, aktivní účast na seminářích. Specifikace podmínek pro úspěšné ukončení předmětu je k dispozici v ELF-u (viz odkaz níže).
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=4237
Další doporučená literatura: HORVAT, Josip: Kultura Hrvata kroz 1000 godina, I-II. Zagreb 1939 (1980, 2006); ŠANJEK, Franjo (ed.): Povijest Hrvata I: srednji vijek. Zagreb 2003; VALENTIĆ, Mirko – Lovorka ČORALIĆ (eds.): Povijest Hrvata II: od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata. Zagreb 2005; BUDAK, Neven – RAUKAR, Tomislav: Hrvatska povijest srednjeg vijeka. Zagreb 2006; HITZEL, Frédéric: Osmanská říše: 15.-18. století. Praha 2005; GROSS, Mirjana (ed.): Društveni razvoj u Hrvatskoj: od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća. Zagreb 1981; ŠIDAK, Jaroslav – GROSS, Mirjana – KARAMAN, Igor – ŠEPIĆ, Dragovan: Povijest hrvatskog naroda g. 1860–1914. Zagreb 1968; GROSS, Mirjana – SZABO, Agneza: Prema hrvatskome građanskom društvu. Društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća. Zagreb 1992; KAMBEROVIĆ, Husnija: (ed.): Historijski mitovi na Balkanu. Zbornik radova. Sarajevo 2003; STANČIĆ, Nikša: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Zagreb 2002; BEHSCHNITT, Wolf Dietrich: Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830–1914: Analyse und Typologie der nationalen Ideologie. München 1980; BANAC, Ivo: Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: Porijeklo, povijest, politika. Zagreb 1995; BANAC, Ivo: Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.