PSMA002 Klinická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alena Pučelíková (cvičící)
Mgr. Bc. Lucie Slivečková (cvičící)
Mgr. Júlia Tkáčová (cvičící)
Mgr. Eva Vášová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:00–15:50 D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA002/01: každé sudé pondělí 8:00–9:40 C51, A. Pučelíková, L. Slivečková, J. Tkáčová, E. Vášová
PSMA002/02: každé liché pondělí 8:00–9:40 C51, A. Pučelíková, L. Slivečková, J. Tkáčová, E. Vášová
PSMA002/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Pučelíková, L. Slivečková, J. Tkáčová, E. Vášová
Předpoklady
Základy neurověd, Biologické vědy, Základy klinické psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit u studentů klinicko-psychologické uvažování o lidech s duševními poruchami.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti nejen schopni vysvětlit informace o prevenci, psychoprofylaxi a psychoterapii duševního onemocnění, ale současně je uplatní i ve své klinické praxi.
Studenti budou, na základě osvojených poznatků rozvíjet klinicko-psychologické usuzování, schopnost introspekce, posilovat vnímavost a citlivost v dialogu. S rozvojem empatické schopnosti a kooperativního chování, reflexe a sebereflexe a spolu s dalšími klinicko-psychologickými poznatky budou studenti adekvátně popisovat a kategorizovat pocity, prožitky, povahové rysy a převažující osobnostní charakteristiky klienta a také je začlení do kontextu člověka jako celistvé lidské bytosti. A to s jeho kulturními, sociálními, vývojovými a dalšími determinantami.
Osnova
 • 1. Člověk v nemoci a ve zdraví. Biomedicínsky model a psychologický model.
 • 2. Poruchy osobnosti. Psychické obrany.
 • 3. Psychologie dlouhodobě nemocných a umírajících.
 • 4. Drogové závislosti.
 • 5. Úzkostné poruchy. Strach a fobie.
 • 6. Deprese.
 • 7.Posttraumatická stresová porucha.
 • 8. Syndrom vyhoření.
 • 9. Workaholismus.
 • 10. Chronický únavový syndrom.
 • 11. Mentální anorexie a mentální bulimie.
 • 12. Psychologie zdraví jako důsledek syntézy teoretických poznatků behaviorální medicíny a psychosomatiky a integrace jejich léčebných postupů, metod a technik v komplexním přístupu k člověku s psychosomatickými a somatopsychickými potížemi.
 • 13. Etiopatogeneze a klinicko-psychologický úhel pohledu na základní psychosomatická onemocnění(kardiovaskulární, gastrointestinální, respirační a diabetes mellitus).
 • 14. Možnosti a meze psychoterapie v psychosomatické medicíně.Význam somatických psychoterapií v léčebné péči o pacienty s psychosomatickou diagnózou.
 • 15. Psychoneuroimunologie
 • 16. Psychoonkologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Vašina, L. (2011): Vademecum psychologie clinicae. IMS - Bonny Press, Brno.
 • Vymětal,J.(2003): Lékařská psychologie.Portál,Praha.
 • Praško a kol.(2003):Poruchy osobnosti.Portál,Praha.
  doporučená literatura
 • Vašina, L. (2013): Repetitorium sanoterapie. IMS - Bonny Press, Brno.
 • Baštecká a kol.(2003):Klinická psychologie v praxi.Portál,Praha.
 • BALINT, Michael. Lékař, jeho pacient a nemoc. Translated by Vratislav Janda. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1999. 331 s. ISBN 8071697346. info
 • Garfielld, S. L.: Clinical psychology and psychotherapy. J.W. and Sons, New York, 1980.
 • PLANTE, Thomas G. Současná klinická psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 444 s. ISBN 8071699632. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Průběžná kontrola během semestru (monitorování zlepšení během studia - dialog mezi přednášejícím a studenty a dialog mezi dvěma a více studenty společně).
Klinicko-psychologický problém - esej (semestrální práce); ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.