PSMA002 Klinická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
Mgr. Eva Vášová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Vodová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 B2.43
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA002/01: každé sudé pondělí 16:00–17:40 C51, L. Stroupková, E. Vášová, M. Vodová
PSMA002/02: každé sudé pondělí 18:00–19:40 C51, L. Stroupková, E. Vášová, M. Vodová
PSMA002/03: každé liché pondělí 16:00–17:40 C51, L. Stroupková, E. Vášová, M. Vodová
PSMA002/04: každé liché pondělí 18:00–19:40 C51, L. Stroupková, E. Vášová, M. Vodová
Předpoklady
Základy neurověd, Biologické vědy, Základy klinické psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit u studentů klinicko-psychologické uvažování o lidech s duševními poruchami.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti nejen schopni vysvětlit informace o prevenci, psychoprofylaxi a psychoterapii duševního onemocnění, ale současně je uplatní i ve své klinické praxi.
Studenti budou, na základě osvojených poznatků rozvíjet klinicko-psychologické usuzování, schopnost introspekce, posilovat vnímavost a citlivost v dialogu. S rozvojem empatické schopnosti a kooperativního chování, reflexe a sebereflexe a spolu s dalšími klinicko-psychologickými poznatky budou studenti adekvátně popisovat a kategorizovat pocity, prožitky, povahové rysy a převažující osobnostní charakteristiky klienta a také je začlení do kontextu člověka jako celistvé lidské bytosti. A to s jeho kulturními, sociálními, vývojovými a dalšími determinantami.
Osnova
 • 1. Chronicky nemocný pacient, pacient s fyzickým či mentálním postižením: problematika, terapeutický přístup a práce s onkologickým pacientem včetně psychoonkologie, s pacientem s chronickou bolestí, poruchou učení či poruchou intelektu. 2. Práce s dospělým pacientem během jeho života: počáteční intervence u pacienta s psychózou, rodinná intervence a psychóza, práce s pacienty s poruchou osobnosti, systematická péče o pacienta v seniorském věku. 3. Práce se specifickými populacemi: posttraumatická porucha (po porodu či potratu, po nehodě, po katastrofické události, u komplexních pacientů), terapeutické přístupy k léčbě traumatu, poruchy příjmu potravy, sexuální zdraví, automutilace a suicidální chování. 4. Hodnocení klinického rizika (clinical risk assessment) v ambulantní a ústavní péči.
Literatura
  povinná literatura
 • Beinart, H., Kennedy, P., Llewelyn, (Eds.) (2009). Clinical psychology in practice. NYSE: Wiley-Blackwell.
 • Barlow, D.H., Nathan, P.E. (Eds.) (2011). The Oxford handbook of clinical psychology. Oxford: OUP.
 • Vymětal,J.(2003): Lékařská psychologie.Portál,Praha.
 • Praško a kol.(2003):Poruchy osobnosti.Portál,Praha.
  doporučená literatura
 • Tschuschke, V. (2004). Psychoonkologie. Portál, Praha.
 • Baštecká a kol.(2003):Klinická psychologie v praxi.Portál,Praha.
 • BALINT, Michael. Lékař, jeho pacient a nemoc. Translated by Vratislav Janda. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1999. 331 s. ISBN 8071697346. info
 • Garfielld, S. L.: Clinical psychology and psychotherapy. J.W. and Sons, New York, 1980.
 • PLANTE, Thomas G. Současná klinická psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 444 s. ISBN 8071699632. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška, seminární práce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.