FAVp009 Provoz kina

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Radek Pernica, DiS. (cvičící)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Patrycja Astrid Twardowska (pomocník)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9. 10. až Po 11. 11. Út 18:00–19:40 C34, St 13. 11. až Pá 20. 12. Út 18:00–19:40 C34, Po 16. 9. až Po 7. 10. Út 18:00–19:40 C34, Út 20:00–22:50 Scala; a Út 8. 10. 14:00–15:40 C34, Út 12. 11. 14:00–15:40 C34
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 29 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/29, pouze zareg.: 0/29, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/29
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava a realizace týmového projektu Studentského kina v Univerzitním kině Scala. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna realizuje aktuální projekt, zatímco druhá absolvuje sérii přednášek a připravuje projekt Studentského kina pro příští semestr.
Předmět je veden s návaznosti na provoz Univerzitního kina Scala. Kino vnímáme jako klasickou platformu pro sledování sdíleného audiovizuálního zážitku, která nebyla zatím plnohodnotně nahrazena žádnou alternativou.

Příprava
• V rámci výuky budou přiblíženy jednotlivé aspekty provozu kina: ekonomika, technologie, dramaturgie, autorské právo a další disciplíny, které s provozem kina úzce souvisí.
• Na vybrané přednášky budou zváni hosté (profesionálové), kteří se v problematice kin pohybují.
• Součástí výuky budou exkurze do kin.

Realizace
• Praktické řešení bude u vybraných studentů navazovat na předchozí semestr, ve kterém proběhla příprava.
• Projektem Studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného provozu kina Scala.
• Projekt se realizuje v týmu o počtu 5-10 studentů, z nichž nejméně polovina by měla být z mateřského oboru a alespoň jeden člen z jiného oboru či fakulty MU.
• Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
• Orientovat se na mapě českých kin.
• Chápat základní dramaturgické, provozní i ekonomické principy kina.
• Porozumět technologickému řešení projekce v kinech.
• Sestavovat program kina včetně doprovodného programu.
• Vyjednávat s distributory a zajišťovat práva.
• Vyjednávat s tvůrci a s hosty v rámci doprovodného programu.
• Propagovat program v médiích.
• Přednášet lektorské úvody a moderovat besedy.
• Zajišťovat provoz a ekonomiku projektu.
• Pracovat v týmu a praktikovat mezioborovou spolupráci.
Osnova
 • Kurz má dvě ve výuce souběžné, avšak pro studenty návazné fáze, jimž odpovídají tyto základní kroky:
 • 1. Příprava:
 • Úvod do problematiky provozu kina, prezentace aktuálního projektu, zadání úkolů
 • Formální struktura kina
 • Dramaturgie kina
 • Provoz kina
 • Ekonomika kina
 • Možnosti získávání prostředků pro provoz kina
 • Filmová distribuce
 • Autorské právo
 • Marketing a PR kina
 • Exkurze v kině
 • Průběžné hodnocení
 • Prezentace a hodnocení připravených projektů
 • 2. Realizace:
 • Příprava projektu, tj. vypracování písemného projektu a sestavení týmu
 • Realizace projektu, tj. uskutečnění cyklu projekcí včetně doprovodného programu.
 • Vyhodnocení projektu, vypracování závěrečné zprávy a obhajoba uskutečněného projektu.
 • Vypracovaný projekt musí obsahovat:
 • Název projektu (programu, cyklu).
 • Realizační tým: vedoucí projektu a jeho spolupracovníci - jména (včetně studijního oboru, roku/semestru studia, e-mailu a vedoucí projektu nechť uvede i telefon).
 • Dramaturgický koncept a jmenovitý dramaturgický plán s rozpisem zamýšlených filmových projekcí (seznamem filmů zahrnujícím pro každý večer i alternativní tituly) a včetně tzv. přidaných hodnot k jednotlivým představením. Přidanou hodnotou se rozumí nápadité rozšíření projekce filmu různými prostředky, například úvodem, diskusí s hostem apod.
 • Zdroje, odkud mají být filmy získány, a náklady na distribuční práva.
 • Plán propagace.
 • Ekonomický plán: rozpis finančních nákladů (půjčovné a doprava filmů, honoráře hostů, povinné odvody ze vstupného, provozní náklady Scaly, propagace, produkční výdaje aj.) a předpokládaných výnosů (vstupné, granty, sponzoring aj.), a to ve formě tabulky (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech předmětu). Projekt musí být vypracován podrobně a realisticky podle uvedeného zadání.
Literatura
  doporučená literatura
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
 • DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 53-104. Vyd. Praha: Národní filmový archiv. ISSN 0862-397X.
 • DANIELIS, Aleš. Svět filmu bez perforace. Hrozby a příležitosti digitální filmové distribuce. Iluminace, 25, 2013, č. 2, s. 89-101. Vyd. Praha: Národní filmových archiv. ISSN 0862-397X.
Výukové metody
• Příprava formou přednášek
• Diskuse, prezentace hostů
• Domácí úkoly
• Samostatná práce
Programová, organizační, propagační, ekonomická, provozní a administrativní praxe v kině: příprava a realizace týmového projektu.
Metody hodnocení
Příprava:
• Vypracování a prezentace samostatně zadaného úkolu.
• Závěrečná zkouška. Rozprava s vyučujícím

Realizace:
• O hodnocení projektů rozhoduje komise složená z vyučujících a zástupců kina Scala.
• Závěrečné hodnotící kolo vychází ze závěrečné zprávy a má formu obhajoby uskutečněného projektu ze strany realizačního týmu a rozpravy s komisí.
• Měřítky úspěšnosti jsou kulturní hodnota programové nabídky a způsob jejího podání (s ohledem na tzv. přidané hodnoty), produkční a ekonomické zvládnutí projektu a divácká návštěvnost a ohlas.
• Projekt se hodnotí jako týmový, všichni členové týmu tedy obvykle, nikoli však nutně získávají totožné hodnocení.
Informace učitele
http://fav.phil.muni.cz/studentskekino
Na podzim 2019 se realizuje projekt "Kino pravdy a lásky. StáFFka 1989". Souběžně bude probíhat teoretická příprava na projekt pro jarní semestr 2020.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.