PJ_SLAV06 Současná polština 1: jazykový seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L31; a Po 18. 11. 16:00–17:40 K32
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Vstupní úroveň jazykových kompetencí posluchačů se předpokládá na stupni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé. Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýzu textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Vstupní úroveň jazykových kompetencí posluchačů se předpokládá na stupni B1, výstupní pak na B2-C1. Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Výstupy z učení
Kurz polštiny je zaměřen na aktivní nabývání jazykové kompetence. Metodologicky je založen na komunikačním principu. Teoretický výklad je zde maximálně eliminován, důraz je kladen na práci s mluveným i psaným textem, zasazeným do reálné komunikační situace. V kurzu jsou používány také nahrávky, jejichž účelem je rozvoj schopnosti porozumět slyšenému textu. Text je zde východiskem pro vlastní dialog na dané téma, vedený ve skupinách. Práce s textem je doplněna řadou výslovnostních, lexikálních a konverzačních cvičení. Používané texty jsou koncipovány tak, aby přinášely rovněž informace o současném Polsku. Posluchači dosáhnou po druhém semestru stupně B2 "stopień średni ogólny" - C1 "stopień zaawansowany".
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Celuję w C2" and "Per aspera ad astra".
 • Rodzina w XXI wieku.
 • Problemy w pracy.
 • Styl życia.
 • Zdrowie Polaków.
 • Nałogi.
 • Prawa człowieka.
 • Media i Internet.
 • Marketing i reklama.
 • Trochę ekonomii.
Literatura
  povinná literatura
 • BUCHTER, Anna. Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2 + CD. Kraków: Universitas, 2009. info
 • SERETNY, Anna. Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1). Kraków: Universitas, 2014. ISBN 978-83-242-2365-7. info
  doporučená literatura
 • MĘDAK, Stanisław. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich : słownik języka polskiego. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2005. 775 s. ISBN 8324205322. info
 • MĘDAK, Stanisław. Liczebnik też się liczy! : [gramatyka liczebnika z ćwiczeniam : poziom średni ogólny]. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2004. 251 s. ISBN 832420234X. info
 • MĘDAK, Stanisław. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Wyd. 1. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004. 363 s. ISBN 8324202269. info
 • MĘDAK, Stanisław. Słownik odmiany rzeczowników polskich : podręczny słownik języka polskiego. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2003. 321 s. ISBN 8370525334. info
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemný test (70%) a ústní zkouška. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
PODRĘCZNIKI
PISANIE: Awdiejew U., Dąmbska E. G., Lipińska E., Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych, Kraków 1992. Wójcikiewicz M., Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993.
MÓWIENIE: Martyniuk W., Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych, Kraków 1991. (poziom B) Szelc-Mays M., Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich,, Kraków 2001. (z płytą CD, poziom B) Zimnak M. (red.), Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków 1995. (poziom C)
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: Czarnecka U., Gaszyńska M., Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część II, Kraków 1992. Czarnecka U., Gaszyńska M., Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cześć I, Kraków 1990. Kita M., Skudrzykowa A., Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002. Serenty A., Kto czyta – nie błądzi, Kraków 2007. (poziom B2 / C1)
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Lipińska E., Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu. Na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (z płytą CD), Kraków 2004.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.