PSBB034 Základy krizové intervence

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Júlia Tkáčová (přednášející)
Mgr. Barbora Chlpeková (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 C42
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem k absolvování předmětu je předběžné nastudování literatury uvedené v sylabu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou mít studenti základní informace o krizi, její typologii, přístupech k ní, možnostech zvládání krize a pomoci člověku v krizi. Seminář je prakticky orientovaný, studenti si osvojí základní dovednosti krizové intervence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu obeznámen se základy krizové intervence. Bude schopen popsat základní teoretické poznatky o krizi, definovat její vymezení a navrhnout možnosti intervence. Bude schopen rozeznat a identifikovat specifika krizové intervence v různých situacích (pláč, panika, agrese, sebepoškozování, sebevražedné chování), typech klientů (dětský klient, dospívající, dospělý) a aplikovat základní praktické postupy při pomoci osobám v krizi.
Osnova
 • Vymezení krize: Krize a její funkce v lidském životě
 • Typy krizí, jejich průběh
 • Způsoby zvládání krizí
 • Krizová intervence jako tvůrčí proces
 • Práce s pláčem, agresí, panikou
 • Sebepoškozování a suicidální problematika
 • Specifika krizové intervence při práci s dětmi a dospívajícími
 • Práce s tělem v krizové intervence
 • Specifika práce v telefonické krizové intervence, chatové intervenci a intervenci tváři v tvář
 • Etika v rámci krizové intervence
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
  doporučená literatura
 • BROŽ, Filip a Daniela VODÁČKOVÁ. Krizová intervence v kazuistikách. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 166 stran. ISBN 9788026208112. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence : průběh krize, psychologická první pomoc, proces krizové intervence, krize jako šance a/nebo ztráta. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 285 stran. ISBN 9788024753270. info
 • KNOPPOVÁ, Daniela, Radvan BAHBOUH a Bohumila BAŠTECKÁ. Telefonická krizová intervence : linka důvěry. Praha: Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM, 1997. 303 s. info
 • JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. ISBN 9788024754475. info
Výukové metody
Teoretická příprava a praktická cvičení ve skupinách. Předpokládá se aktivní účast na diskuzích a praktických cvičeních.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná 75% účast a aktivní přístup k diskuzím a praktickým cvičením. Závereční hodnocení proběhne formou diskuze na stanovené téma.
Informace učitele
Předmět je vyučován každý semestr. Výuka proběhne ve slovenštině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.