VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Lacko (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 C11
Předpoklady
Předmět je vyučován pro studenty 2. a vyssích ročníků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpřístupnit studentům základní postupy společenskovědního výzkumu, které by mohli pouzít při psaní vlastní bakalářské či diplomové práce a ve své informační praxi. Probíraná témata představují základní kapitoly z metodologie výzkumu ve společenských vědách za zaměřením na ISK a přípravu kvantitativního výzkumu. Předmět není koncipován jako teoreticky úplný, ale spíse jako prakticky zaměřený.
Osnova
 • Specifika výzkumu ve společenských vědách
 • Role vědy v ISK, paradigmata a přístupy v ISK
 • Typy výzkumů - experiment, ex-post facto výzkum, terénní výzkum; kvalitativní a kvantitativní přístup
 • Výzkumný problém a výzkumné otázky
 • Výzkumný vzorek a získávání dat
 • Logika kvantitativního výzkumu, nároky, kladené na výzkumné nástroje
 • Proměnné, operacionalizace, hypotézy
 • Metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů
 • Tvorba dotazníku
 • Etika výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, průběžné úkoly, samostudium
Metody hodnocení
aktivita na seminářích, průběžné úkoly, písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Rámec poznatků je dostupný v interaktivní osnově v IS. Předpokladem k úspěšnému ukončení je aktivní přístup k seminářům a znalosti odpovídající obsahu přednášek, v případě neúčasti na nich je nutné samostudium doporučené literatury (uvedena vždy u daného tématu v interaktivní osnově. Bez účasti na seminářích nebo dostudování látky z odborných prezentací není pravděpodobné úspěšné ukončení předmětu (prezentace nestačí, ty ukazují jen heslovitý přehled řešených témat)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/VIKBA12