VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 22. 9. 9:10–15:45 zruseno D21, So 13. 10. 9:10–15:45 zruseno D21
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Předmět je vyučován pro studenty 2. a vyssích ročníků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpřístupnit studentům základní postupy společenskovědního výzkumu, které by mohli pouzít při psaní vlastní bakalářské či diplomové práce. Probíraná témata představují základní kapitoly z metodologie a statistiky společenských věd. Předmět není koncipován jako teoreticky úplný, ale spíse jako prakticky zaměřený, součástí je diskuse nad náměty vlastních projektů a konzultace rozpracovaných závěrečných prací.
Osnova
  • Specifika výzkumu ve společenských vědách; koncept přirozeného systému; "co lze zkoumat", jaká jsou omezení interpretace výsledků, časté typy chyb Zdroje společenskovědních poznatků; metody získávání dat a údajů: rozhovor, dotazník, analýza produktů; výhody a nevýhody jednotlivých postupů; kvantitativní a kvalitativní metodologie Nároky, kladené na výzkumné nástroje - validita (platnost) a reliabilita (spolehlivost) a jejich zajistování Typy výzkumů - experiment, ex-post facto výzkum, terénní výzkum; kvantitativní a kvalitativní přístup Operacionalizace výzkumného problému; formulace hypotéz, zajistování a výběr výzkumného vzorku, volba metodiky získávání dat; "jak vytvořit projekt"- ideový a technický plán Vyhodnocování a interpretace výsledků - základní statistické postupy; korelace a hladina průkaznosti; významnost rozdílů, dostupné nástroje k provádění statistické analýzy - SPSS, Statistica, obvyklé formy prezentace, zásady a možnosti interpretace
Literatura
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
  • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 8071845493. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. : i. info
Výukové metody
2 hodiny týdně seminář
Metody hodnocení
aktivita na seminářích, docházka, písemný test
Informace učitele
předpokladem k úspěšnému ukončení je účast dostatečná dle platných předpisů, aktivní přístup k seminářům a odevzdání výstupu: reálného nebo fiktivního projektu výzkumu
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.