PHBD1 Dějiny filozofie I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie od Thaléta po Aristotela.
Výklad je zaměřen na osvětlení motivací, souvislostí a návazností vývoje nejstaršího filosofického tázání.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- identifikovat hlavní typy výkladu skutečnosti v období od Thaléta po Aristotela;
- vysvětlit návaznost myšlení v tomto období;
- vysvětlit základní filosofické problémy;
- charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
 • 1. Úvod - vznik filosofie a co to vlastně je.
 • 2. Mílétští filosofové.
 • 3. Pýthagorejci.
 • 4. Hérakleitos.
 • 5. Eleaté.
 • 6. Poelejské výklady přírody.
 • 7. Sofisté a obrat k lidským záležitostem.
 • 8. Sókratés.
 • 9. Platón:
 • a) Ideje jako nástroj výkladu skutečnosti.
 • b) Koncepce duše.
 • c) Koncepce ideálního uspořádání společnosti a státu.
 • 10. Aristotelés:
 • a) Filosofické životní osudy a vztah k Platónovi.
 • b) Systém vědění.
 • c) Logika a metodologie.
 • d) Metafyzika.
 • e) Přírodní filosofie.
 • f) Psychologie.
 • g) Etika a politika.
Literatura
  povinná literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2014-11-06]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6902-2. Digitální knihovna FF MU info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • Platón. Ústava. Přeložil F. Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005.
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 3. nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s. ISBN 8086027295. info
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
  doporučená literatura
 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymenh 2004. 663 s. ISBN 80-7298-110-2.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
Výukové metody
Přednášky a on-line testy.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen formou průběžných autotestů v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/20-21/, kurz Dějiny filozofie I (2020), heslo DF-I-2020). V nich musíte získat alespoň 100 ze 133 možných bodů (podrobnější informace o hodnocení najdete v ELFu).
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/index.html
Na webové stránce předmětu najdete studijní materiál ke kurzu.
Na webu antické filosofie pak najdete odkazy na další publikované texty k dějinám antické a středověké filosofie i na pracovní texty k dalším výběrovým kurzům.


Můžete využít také elektronickou verzi Čítanky antických a středověkých filosofických textů, která vám umožní proniknout hlouběji do antického myšlení, ale také správně zodpovědět otázky z pramenných textů v testech.


Můžete si zapsat také čistě e-learningový výběrový kurz PHV130 Úvod do řecké filozofické terminologie, který vám poskytne hlubší porozumění originálním řeckým termínům (a napomůže úspěšnému zvládnutí testů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV2301 Dějiny filozofie I: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.