PO1A001 Jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–11:40 G11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PO1A001/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Baptista Nery Plch
PO1A001/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Baptista Nery Plch
Předpoklady
Předmět nevyžaduje žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání základních znalostí o gramatické struktuře jazyka a jeho lexiku. Na konci tohoto kurzu bude student schopen komunikovat v každodenních jednoduchých situacích (žádat o základní informace týkajících se ubytování, stravy; porozumět inzerci,reklamám a krátkým novinovým článkům; vyplňovat oficiální formuláře; orientace v prostoru). O seminário tem como objectivo a aquisiçăo dos conhecimentos elementares da língua - estruturas gramaticais e léxico. No fim do curso o estudante será capaz de interagir em situações simples do quotidiano ( pedir/dar informações básicas relativas ao alojamento, alimentção, compreender anúncios simples e cabeçalhos ou curtos artigos de jornais, preencher formulários com informações pessoais, orientação no espaço.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - interagovat v každodenních situacích - představit sebe a další osoby - požadovat/odpovídat na informace týkající se ubytování, stravy, času: den-měsíc-rok - charakterizovat a popsat osobu - porozumět jednoduchým inzerátům -vyplnit osobní data ve formuláři - popsat své okolí - porozumět nadpisům a krátkým novinovým článkům No fim do curso o estudante será capaz de: interagir em situações simples do quotidiano - identificar-se, apresentar-se e apresentar alguém - pedir/dar informações básicas relativas ao alojamento, - alimentação,data: dia - mês - ano - descrever - caracterizar pessoas - qualidades/defeitos, - compreender anúncios simples - preencher formulários com informações pessoais - localizar objetos no espaço - cabeçalhos ou curtos artigos de jornais
Osnova
 • Práce s vybranou učebnicí (lekce 1-6)je průběžně doplňována jinými texty a pracovními listy, související s probíranou problematikou, které mají usnadnit osvojení si dané látky. Je očekávána aktivní účast studenta. Každá vyučovací hodina je složena ze tří okruhů - komunikační dovednosti, lexikální část zaměřená na určité téma, gramatická část.
 • používání členů v portugalštině
 • osobní zájmena
 • sloveso SER, ESTAR, TER
 • pravidelná a nepravidelná slovesa
 • indikativ přítomný
 • indikativ minulý
 • předložky
 • předložkové vazby
 • neurčitá zájmena
 • ukazovací zájmena
 • tázací zájmena
 • příslovce místa
 • O trabalho com o manual adoptado é complementado por outros textos e folhas de trabalho, que abordando as temáticas tratadas, facilitam a fixaçăo da matéria aprendida. Espera-se a participaçăo activa do estudante. Cada aula é composta de três áreas: compreensão - comunicação, área lexical orientada para o tema específico da unidade e a área gramatical. Áreas gramaticais:
 • utilização do artigo em português
 • pronomes pessoais sujeito
 • verbos: ser, estar, ter
 • verbos regulares e irregulares
 • presente do indicativo
 • pretérito perfeito simples e composto do indicativo,
 • preposições
 • verbos - preposições
 • pronomes pessoais, interrogtivos, demonstrativos , indefinidos,
 • advérbios e a sua formação.
Literatura
  povinná literatura
 • Carla Oliveira, L. Coelho, M.J. Ballmann, Aprender Português 1 níveis A1/A2
 • D.Monteiro, B.Pessoa: Guia Prátivo dos verbos portugueses, Lidel Ed. 1999
  doporučená literatura
 • Gramática Activa I - II - LIDEL- 2002
 • Ana Tavares, Português XXI- 1,, livro do aluno e de exercícios, Lidel Ed., 2005
 • Jaroslava Jindrová,Mlýnková: Portugalština, LEDA-2001
 • Casteleiro, J.M.: Lusofonia I, Didactica - Icalp Ed.
 • Coimbra, O.: Portugues sem Fronteiras I, Lidel Ed.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, při kterých jsou rozebírány texty, jak po stránce gramatické, tak i lexikální. Cvičení zaměřená na probíranou látku.Je očekávána aktivní účast studenta.
Metody hodnocení
Seminář, nepovinná účast; předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po úspěšném napsání dvou testů během semestru a závěrečného testu (diktát, slovesa, porozumění krátkého textu, krátká kompozice, gramatická část). K úspěšnému zvládnutí závěrečného testu je třeba 70%.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PO1A001