PSBA004 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 10:00–11:40 K21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA004/01: Po 10:00–10:50 C51
PSBA004/02: Po 11:00–11:50 C51
PSBA004/03: Po 12:00–12:50 C51
PSBA004/04: Po 13:00–13:50 C51
Předpoklady
Součástí předmětu (podobně jako celého studia v oboru Psychologie) je studium odborné literatury v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou následující:
1. Představit psychologii jako obor, vědu a oblast aplikace, včetně jejich disciplin, interdisciplinárních přesahů a metod
2. Představit základní povahu psychologických konstruktů a základní témata řešena v rámci různých oblastí psychologie
3. Uvést studenta do základů kritického a vědeckého myšlení a odborné argumentace
4. Představit základní typy odborných zdrojů informací a uvést studenta do základů práce s těmito zdroji, včetně vyhledávání a zpracování
5. Uvést studenta do základů akademického psaní, včetně správného citování zdrojů
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- znát postavení psychologie v systému věd a její povahu jakožto empirické pravděpodobnostní vědy
- mít přehled v základních oblastech aplikace a nutných kvalifikačních postupech
- schopen rozeznat základní charakteristiky kritického vědeckého myšlení od pseudovědeckého myšlení a aplikovat tuto schopnost na uvažování o běžných psychologických otázkách
- znát základní specifické rysy psychologických konstruktů, teorií, definic a metod
- orientovat se v základních psychologických oblastech a otázkách, kterými se zabývají
- znát přínos a podstatu interdisciplinárních zdrojů poznatků, s nimiž psychologie pracuje
- chápat limitace a neustálou proměnlivost poznatků získaných skrz empirické bádání
- schopen rozeznávat klíčová témata od proměnlivých přístupů
- orientovat se v odborné psychologické literatuře, znát typy odborných zdrojů a umět zhruba posoudit jejich kvalitu
- schopen pracovat s elektronickými databázemi zdrojů a vyhledávat zdroje k tématům
- správně citovat podle citačního standardu APA
- schopen napsat jednoduchou rešerši vědecké studie
- znát základné žánry akademického psaní a požadavky kladené na seminární práce
Osnova
 • TÉMATA PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod: Náplň předmětu a podmínky ukončení. Informace ke studiu na VŠ – průběh studia, pravidla, základy akademické etikety.
 • 2. Psychologie jako obor: Postavení v systému věd. Psychologické disciplíny. Obsah bakalářského studia psychologie.
 • 3. Úvod do kritického a vědeckého myšlení: Vědecké versus pseudovědecké uvažování. Stručné dějiny vědeckého myšlení. Deduktivní a induktivní usuzování. Odborný argument a chyby kritického myšlení.
 • 4. Povaha a vývoj psychologických teorií: Paměť a učení. Studium jako rozvoj poznání. Hloubkové učení.
 • 5. Interdisciplinární modely v psychologii: Psychologie a filosofie, biologie, kognitivní věda.
 • 6. Odborné zdroje informací: Typy zdrojů. Elektronické informační zdroje MU. Vyhledávání zdrojů. Citace podle APA. Psaní odborných prací.
 • 7. Psychologie jako pravděpodobnostní věda: Povaha a limitovanost poznatků v psychologii. Pravidla induktivního usuzování. Důležitost statistiky v psychologii. Závislost psychologických konstruktů na metodologii. Typy konstruktů v psychologii.
 • 8. Vývoj a rozmanitost psychologických konstruktů: Osobnost, inteligence, temperament. Psychologie interindividuálních rozdílů. Typy měření v psychologii. Psychodiagnostika osobnosti a schopností.
 • 9. Sociálně-psychologický experiment. Etika psychologického bádání.
 • 10. Lidský vývoj a duševní zdraví: Důležitost vývojové psychologie. Celoživotní vývoj jedince. Dědičnost versus prostředí. Psychologie a makrosociální jevy. Zkoumání vývojových fenoménů. Duševní zdraví versus psychopatologie. Pojetí normality.
 • 11. Psychologie v praxi: Aplikované disciplíny a profesní oblasti – náplň a kvalifikace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gleitman, H., Gross, J., & Reisberg, D. (2011). Psychology (8th ed.). W. W. Norton & Company.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2015). Psychology: From inquiry to understanding.Pearson.
 • Myers, D. G., & DeWall, C. N. (2015). Psychology (11th ed.). Worth Publishers.
 • Coon, D., & Mitterer, J. O. (2012). Psychology: Modules for active learning (13th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
 • Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2017). Psychology (5th ed.). Pearson.
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
 • Slife, B. D., Reber, J. S., & Richardson, F. C. (eds.) (2004). Critical thinking about psychology: Hidden assumptions and plausible alternatives. American Psychological Association.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley-Blackwell.
 • DIENES, Zoltán. Understanding psychology as a science : an introduction to scientific and statistical inference. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. ix, 170. ISBN 9780230542303. info
 • Critical thinking in psychology. Edited by Henry L. Roediger - Robert J. Sternberg - Diane F. Halpern. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xii, 340. ISBN 9780521845892. info
 • SINNOTT-ARMSTRONG, Walter a Robert J. FOGELIN. Understanding arguments : an introduction to informal logic. Ninth edition. Stamford: Cengage Learning, 2015. xvi, 510. ISBN 9781285197364. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. 1st ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 499 s. ISBN 9780374275631. info
 • Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students (2nd. ed.). SAGE.
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Výuka se skládá z přednášek, videopřednášek, seminářů a domácích úkolů zaměřených na kritické myšlení a rozvoj akademických kompetencí.
Přednášky zahrnují výklad základních témat uvedených v sylabu předmětu. Přednášky v rámci kontaktní výuky probíhají každý druhý týden. Online přednášky budou dostupné v rámci e-learningu v ELFu.
Semináře probíhají každý týden a trvají 45 minut. Zahrnují skupinovou diskusi na předem stanovená témata, především z oblasti "každodenní psychológie". Cílem seminářu je ilustrovat, jak se pravidla probíraná v přednáškách uplatňují v přemýšlení o psychologických tématech z běžného života a proč toto přemýšlení vyžaduje integraci poznatků z různých psychologických disciplín. Do seminárních skupin se studenti přihlašují přes Informační systém.
Od studentů se očekává, že si v rámci přípravy na seminář prostudují dostupné materiály včetně videopřednášek. Docházka v seminářích je povinná.
Metody hodnocení
Předmět je ukončený ústním kolokviem ve zkouškovém období, které má formu diskuse ve skupinách. Studenti si losují vždy jedno z témat, která budou mít k dispozici nejméně jeden měsíc před začátkem zkouškového období.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4725
Průběh, materiály a úkoly k předmětu jsou obsaženy v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.