REBcOb Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simone Sumelidu (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V dvouoborovém bakalářském studiu student na nediplomovém oboru zpracuje oborovou práci, u níž může být vyžadován maximální rozsah 27 000 znaků.
Oborová práce se neobhajuje, její přijetí potvrdí vedoucí práce v IS udělením zápočtu. Témata oborových prací zadávají tito učitelé ÚKS: Kulhánková, Bočková Loudová, Votavová Sumelidisová, Sumelidu.
Osnova
  • Student si zvolí téma své oborové práce po konzultaci s vyučujícím, navštěvuje seminář k oborové práci a konzultuje svou práci s vedoucím práce.
  • Volná témata oborových prací viz http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium/obory/bakalarske/novorecky-jazyk-a-literatura/temata-diplomovych-praci/
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí oborové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Informace učitele
Ti, kdo chtějí odevzdat bakalářskou oborovou práci v podzimním semestru 2012, musí mít v souladu se studijním řádem zadané téma práce nejpozději na počátku podzimního semestru 2011, tedy do 30. září. Téma si lze zvolit z návrhů uvedených v osnově. Navržení vlastního tématu ze strany studentky / studenta je možné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.