RLMgA020 Seminář k diplomové práci III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 J507
Předpoklady
RLMgA019 Seminář k dipl. práci II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na podporu studenta při realizaci vlastního výzkumu vymezeného projektem, který představuje jádro chystané diplomové práce (např. excerpovaná veškerá potřebná literatura a prameny, nakódovaná nebo shromážděná data připravená k analýze, provedená podstatná část experimentu atd.), případně sepsání dílčích částí diplomové práce (teoreticko-metodologický úvod, přehled předchozího bádání atd.). Výuka sestává z individuálních konzultací studenta s vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • realizovat výzkum ve zvolené předmětné oblasti vedoucí ke získání dat či pramenných údajů potřebných k dosažení cílů práce;
 • zpracovávat a analyzovat získaná data či pramenné údaje a využít je k zodpovězení výzkumných otázek stanovených ve finální verzi projektu diplomové práce;
 • koncipovat dílčí části diplomové práce, které budou vyhovovat nárokům kladeným na texty v humanitních a sociálních vědách.
 • Osnova
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální práce na shromažďování dat nutných k naplnění cílů projektu diplomové práce
  • Realizace vlastního výzkumu, získávání a analýza dat
  Literatura
   povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
   doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  Výukové metody
  Individuální konzultace se školitelem; vlastní výzkum a jeho podstatné rozpracování v podobě dílčího výstupu.
  Metody hodnocení
  Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými vedoucími.
  Podmínky úspěšného ukončení kurzu
  Do stanoveného termínu student předloží jasné doklady podstatně rozpracovaného výzkumu, tedy výzkumu dovedeného do takového stavu, aby jej bylo možné během jednoho semestru dokončit do hotové diplomové práce (100 % hodnocení). Tyto doklady budou mít obvykle podobu jednoho z následujících typů výstupu:
 • kompletně sesbíraná a detailně nakódovaná kvalitativní data připravená k závěrečným fázím analýzy (typicky v kvalitativním společenskovědním výzkumu);
 • kompletní kvantitativní data připravená k analýze (typicky v experimentálním výzkumu náboženství, kvantitativní sociologii náboženství, kvantitativní historii náboženství); nebo
 • alespoň dvě hotové a pročtené kapitoly diplomové práce o celkovém rozsahu alespoň 15 normovaných stran (27 tis. znaků), včetně průběžného poznámkového aparátu (typicky u teoretických a historických prací).
 • Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Studenti religionistiky povinně zapisují ve 3. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.