ISKB11 Přehled české literatury. Významná díla a interpretace.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Bc. Radka Suchyňová (pomocník)
Mgr. Jan Vokřál (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 B2.43, kromě Pá 19. 11. ; a Pá 19. 11. 10:00–11:40 D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento předmět je volným pokračováním předmětu Literatura v kulturním kontextu. Je zaměřen na českou literaturu v jejím vývoji od počátků do současnosti, od staroslověnské periody po postmodernu. Věnuje se interpretaci vybraných závažných děl, s ohledem na zaměření studentů informačních studií a knihovnictví. Předmět je založen na průběžné práci s texty a ukázkami.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti schopni
interpretovat významná díla české literatury různých období;
orientovat se v příslušné odborné literatuře z dějin české literatury a jejích kontextů;
kriticky zhodnotit texty z oblasti sekundární literatury;
využít získané poznatky při psaní vlastních prací.
Osnova
 • Chronologický výklad přehledu dějin české literatury v jednotlivých obdobích až po současnost.
 • Interpretace vybraných významných literárních děl v příslušných obdobích a reflexe možností jejich dnešní čtenářské recepce.
 • Výklad souvislostí a paralel s jinými literaturami.
 • Četba a výklad sekundární literatury.
 • V seminární části kurzu jsou získané poznatky aplikovány při psaní seminárních prací, diskusích, vystoupeních.
Literatura
 • Pro jednotlivá témata je výběr vždy specifikován.
 • LEHÁR, Jan a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1078 s. ISBN 978-80-7106-963-8
 • MACHALA, Lubomír a kol. Panorama české literatury. (1) Do roku 1989. (2) Po roce 1989. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2015. 607 s., 303 s. ISBN 978-80-242-4818-9, 9788024250540.
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan a kol. (eds.). Dějiny české literatury 1 - 4 Nakladatelství Československé akademie věd, Victoria Publishing, Praha 1959, 1960, 1961, 1995. 531 s., 684 s., 631 s., 714 s. ISBN 80-85865-48-3. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny
 • JANOUŠEK, P.a kol. Dějiny české literatury 1945–1989. 1–4.Academia. Praha 2007,2008. 431+549+688+977s. ISBN 978-80-200-1527-3, 978-80-200-1528-0, 978-80-200-1583-9, 978-80-200-1631-7http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. (1) Česká literatura v letech 1905-1923. (2) Česká literatura v letech 1924-1934 1. vyd. Praha: Academia, 2010, 2014. 627 s., 622 s. ISBN 9788020017925, 9788020022967.
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny "nové" moderny (3). Česká literatura v letech 1935-1947. 1.vyd. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368
 • NOVÁK, Jan Václav, NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-1936
 • ZEMAN, Milan, MACURA, Vladimír a kol. Rozumět literatuře. Interpretace základních děl české literatury. 2. vyd. Praha. Státní pedagogické nakladatelství 1989. 393 s.
 • ČERVENKA, Miroslav a kol. Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel, 1990. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih
 • HOMOLOVÁ, Květa, Otruba, Mojmír, PEŠAT, Zdeněk (eds.). Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. 3. vyd. Československý spisovatel. Praha 1982. 371 s. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove
 • TÁBORSKÁ, Jiřina a kol.: Česká literatura 1945-1970: interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1992.427 s. ISBN 80-04-23973-0
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ (eds.). Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2
 • TÁBORSKÁ, Jiřina a kol.: Česká literatura 1945-1970: interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství , 1992. 427 s. ISBN 80-04-23973-0
 • HOLÝ, Jiří, TÁBORSKÁ, Jiřina a kol. Český Parnas : literatura 1970-1990 : interpretace vybraných děl 60 autorů. Vyd. 1. Praha: Galaxie, 1993. 405 s. ISBN 808520407X
 • KŘIVÁNEK, Vladimír a kol.Český Dekameron : sto knih 1969-1992. Praha: Scientia, 1994. ISBN 8085827786.
 • VODIČKA, Libor, Jiří ZIZLER, Petr HRUŠKA a Lubomír MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. Česká literatura. ISBN 978-80-200-1630-0. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • FORST, Vladimír, OPELÍK, Jiří, MERHAUT, Luboš (eds.). Lexikon české literatury 1 – 4. Praha. Academia 1984, 1993, 2000, 2008. 900 s. , 1377 s., 1522 s., 2105 s. ISBN 80-200-0797-0, 80-200-0345-2, 80-200-0708-3, 978-80-200-1572-3.
 • MENCLOVÁ, Věra, VANĚK, Václav a kol. Slovník českých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2005. 822 s. ISBN 8072771795
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník české literatury po roce 1945. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
 • Bibliografie české literární vědy http://www.ucl.cas.cz/cs/ceska-literarni-bibliografie/bibliografie-ceske-literarni-vedy
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý. 1. vyd. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704
 • PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. 2007. Jíloviště. Mercury Music & Entertainment.. 346 s. 978-80-239-9284-7
 • MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X.
 • VLAŠÍN, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha. Československý spisovatel. 1984. 465 s. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. Strana 873. ISBN 9788088069119. info
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, diskusi ve výuce i individuální práci studentů. Zahrnuty jsou historický výklad, užití vybraných děl primární a sekundární literatury a jejich úryvky.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je vypracování seminární práce a složení zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.