JSB352 Etnická historie a současnost Balkánu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Helena Bočková (přednášející)
PhDr. Helena Bočková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Etnokulturně profilovaný kurz se zabývá etniky a regionálními etnokulturními skupinami na Balkáně. Podává jejich přehled, religiózní a kulturně-historickou charakteristiku a vymezuje problémy v současnosti s cílem pochopit kulturní dědictví formující jejich současnou etnokulturní svébytnost. Na vybraných příkladech analyzuje procesy dnešní revitalizace globalizací ohrožených etnoregionálních skupin související s postmodernistickými snahami o zachování kulturní diverzity. Zevrubně sleduje historické a současné etnické migrace, jejich vliv na dnešní složitou etnickou mapu Balkánu a etnokulturní působení a důsledky, jak se projevují zejména na úrovni každodenního života. Seznamuje s emickým a etickým hodnotícím přístupem při studiu etnokulturních jevů. Vysvětluje problematiku etnicity kultury s ohledem na rozdíl mezi objektivistickou a subjektivistickou interpretací. Součástí výkladu jsou i základy etnické teorie a terminologie. Předmět má interaktivní e-learningovou podporu.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni popsat a interpretovat etnokulturní problematiku Balkánu z pohledu každodennosti v souvislostech aktuálních významů a teorií.
Osnova
 • 1. Etnogeneze balkánských národů – aktuálnost a složitost problematiky. Základní terminologie. Vědní obory a prameny. Vznik etnografie/etnologie jako vědy o národech. Nástin bádání
 • 2. Klasifikace populací: antropologická, genetická, archeologická, lingvistická, religionistická, podle písma, etnická, etnostatistická, etnologická
 • 3. Základní etnokulturní změny v dějinách Balkánu: helenizace, romanizace, slavizace, albanizace, turcizace a islamizace, moderní národy a národní identity
 • 4. Migrace jako součást balkánského způsobu života. Typy migrací
 • 5. Etnické menšiny. Národnostní politika
 • 6. Mulitietnicita a jednota tradiční kultury Balkánu. Etnoidentifikační funkce kultury
Literatura
  povinná literatura
 • ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1994. 385 s. ISBN 8071163759. info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. Ostrava: Šmíra-Print, 2010. 936 s. ISBN 978-80-87427-07-1. info
  doporučená literatura
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 407 stran. ISBN 9788073674656. info
 • BRINGA, Tone. Biti musliman na bosanski način : identitet i zajednica u jednom srednjobosanskom selu. Translated by Senada Kreso. Sarajevo: Dani, 1997. 271 s. ISBN 995871700X. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Karakačani: kultura a identita. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2016, roč. 16, č. 3, s. 3-15. ISSN 1213-3612. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit. In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 91-103. ISBN 978-80-210-7959-5. Digitální knihovna FF MU info
 • BOČKOVÁ, Helena. Vlaši na Balkáně. Geneze, historie a kultura minority. Příspěvek k otázce etnokulturní tradice. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, roč. 7, -, s. 73-90. ISSN 1210-1109. info
  neurčeno
 • My a ti druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Edited by Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 722 s. ISBN 9788022410250. info
 • NIEDERLE, Lubor. Slovanský svět : zeměpisný a statistický obraz současného Slovanstva. V Praze: nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1909. [2], 197. URL info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937. 232 s. info
 • Cvijić, Jovan. Balkansko poluostrvo i Južnoslovenske zemlje. Beograd: Državna štamparija 1922, kap. Metanastazička kretanja, Uzroci metanastazičkich kretanja, Polsedice migracija.
 • Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století I. Praha: Čs.-sovět. institut ČSAV 1977, s. 55-95, 219-234.
Výukové metody
přednášky, diskuse, e-learning, studium literatury
Metody hodnocení
Písemná zkouška (úspěšné absolvování minimálně 60 %). Předpoklad ke zkoušce: splnění úkolů v e-learningu, prezence min 70 % (absolutní min. 50 % s referátem). Do absence se nepočítají zahraniční studijní pobyty, exkurze kateder, přednášky zahraničních vyučujících.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.