PAMK005 Kvalitativní výzkum

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
10/8/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Vychopňová (pomocník)
Mgr. Martin Majcík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 10. 13:00–14:40 D31, Pá 15. 10. 17:00–18:40 D31, Pá 29. 10. 10:00–11:40 D31, Pá 26. 11. 8:00–9:40 D31, 10:00–11:40 D31, Pá 10. 12. 10:00–11:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodologií kvalitativního výzkumu a možnostmi jejího využití v pedagogických vědách. Studenti jsou nejprve seznámeni s teoretickými východisky kvalitativního paradigmatu. Následně je podrobně a v dílčích krocích probrán postup při realizaci kvalitativního výzkumného šetření. Studenti pracují ve skupinách. Každá skupina si volí vlastní výzkumnou otázku a studenti v každém kroku pracují na vlastním cvičném výzkumném projektu. V průběhu kurzu plní studenti postupně šest seminárních úkolů, které jsou průběžně hodnoceny. Výsledným výstupem z kurzu je zpracování výzkumné zprávy a její obhajoba na závěrečném semináři.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Porozumět filozofickým základům kvalitativního výzkumu. Identifikovat výzkumný problém vhodný pro kvalitativní výzkumné šetření. Korektně formulovat výzkumnou otázku vhodnou pro kvalitativní šetření. Adekvátně naplánovat design výzkumu. Vytvořit schéma polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a pořídit podle něj rozhovor. Aplikovat základní analytické techniky: otevřené kódování, kategorizace, tvorba analytického příběhu. Interpretovat data z rozhovorů. Napsat výzkumnou zprávu shrnující jejich vlastní výzkumné šetření a jeho výsledky.
Osnova
 • 1. Teoretická a metodologická východiska kvalitativního výzkumu 2. Možnosti a limity kvalitativního výzkumu 3. Design kvalitativního výzkumu 4. Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování 5. Techniky sběru dat 6. Vedení a záznam rozhovoru 7. Kvalitativní analýza dat: otevřené kódování 8. Kvalitativní analýza dat: tvorba kostry analytického příběhu 9. Kvalitativní analýza dat: interpretace 10. Psaní výzkumné zprávy 11. Kritéria kvality v kvalitativním výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 229 s. ISBN 9788022323178. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • HOLLIDAY, Adrian. Doing and writing qualitative research. London: SAGE, 2002. xi, 211. ISBN 0761963928. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, skupinová práce
Metody hodnocení
6 průběžných úkolů, závěrečná obhajoba skupinového výzkumného projektu
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4860
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PAMK005