PSBA017 Psychologie zdraví a psychohygiena

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
Mgr. Bc. Martina Fabianová (cvičící)
Mgr. Alena Olivová (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–9:40 D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA017/01: každou sudou středu 14:00–15:40 C51, J. Dosedlová
PSBA017/02: každou sudou středu 16:00–17:40 C51, A. Olivová
PSBA017/03: každou lichou středu 14:00–15:40 C51, A. Olivová
PSBA017/04: každou lichou středu 16:00–17:40 C51, A. Olivová
Předpoklady
PSBA010 Neurovědy
Předpokladem je absolvování předmětu PS_BA010 Základy neurověd.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o základních výzkumných a aplikačních oblastech psychologie zdraví a psychohygieny a rozšířit poznatkovou základnu o souvislostech a důsledcích psychické zátěže a prevenci tělesných onemocnění a duševních poruch. Obsahová náplň předmětu vychází z holistické, bio-psycho-eko-sociální koncepce lidské existence ve zdraví a nemoci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět působení stresorů na duševní i tělesné zdraví; objasnit možnosti a způsoby zvládání stresu; určit a popsat typy chování souvisejícího se zdravím; aplikovat získané informace k formulaci praktických doporučení týkajících se udržení duševní rovnováhy, zdraví a prevence syndromu vyhoření.
Osnova
 • 1. Předmět psychologie zdraví a psychohygieny. Historie, hlavní tématické oblasti, základní termíny, čelní představitelé, odborné společnosti a periodika, příbuzné obory.
 • 2. Vývoj pojetí a definice zdraví. Bio-psycho-socio-enviromentální pojetí zdraví. Determinanty zdraví. Duševní zdraví a kvalita života, adaptace. Chování související se zdravím. Autoregulace chování a jednání: zlozvyky - jejich rozpoznání a odstraňování.
 • 3. Rizikové a protektivní faktory působící ve vztahu mezi zdravím a nemocí. Vulnerabilita a resilience. Přehled významných koncepcí psychické odolnosti. Salutoprotektivní charakteristiky. Optimismus ve vztahu ke zdraví a k chování souvisejícímu se zdravím.
 • 4. Stres. Stresory a salutory. Strategie zvládání stresu. Autoregulace emocí a myšlení. Syndrom vyhoření. Prevence a intervence syndromu vyhoření.
 • 5. Osobní pohoda a životní spokojenost. Možnosti zvyšování osobní pohody.
 • 6. Relaxační metody, imaginativní postupy, sugesce a autosugesce.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 167 s. ISBN 80-247-0068-9.
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018. Digitální knihovna FF MU info
 • The Routledge international handbook of psychosocial resilience. Edited by Updesh Kumar. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xxxix, 480. ISBN 9781138954878. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií : nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 9788024735078. URL info
 • PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 9788024729596. URL info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. URL info
 • MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2007. 84 s. ISBN 8073680351. info
 • PAYNE, Jan. Kvalita života a zdraví. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2005. 629 s. ISBN 8072546570. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví, č.2. ISBN 80-902653-2-4. info
 • NEŠPOR, Karel. Uvolněně a s přehledem : relaxace a meditace pro moderního člověka. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 95 s. ISBN 8071696528. info
 • BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 190 s. ISBN 8070790199. info
 • MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 207 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je:
- aktivní účast studentů ve výuce
- minimálně 80% účast na seminářích a včasné plnění zadávaných seminárních úkolů
- ústní či písemná zkouška (dle aktuální epidemiologické situace)
Seminární úkol:
Vyberte z uvedeného seznamu alespoň 5 komponent zdraví podporujícího chování, které začleníte do svého životního stylu. Veďte si o nich každodenní záznamy nejpozději od 1.10.2021. Sdílejte své zkušenosti se svými kolegy v malých skupinkách. Reflexe procesu individuální úpravy životního stylu proběhne na posledním semináři.
úprava výživy (co konkrétně)
odstranění zlozvyku
pravidelná pohybová aktivita (alespoň 30 minut denně 5x týdně)
úprava režimu, podpora kvality spánku
autorelaxace dle určité techniky či dýchací cviky každý den
meditace či cvičení mindfulness každý den
naučit se vést relaxace
krátkodobé fyzické stresy (vystavení chladu, horku, náročné cvičení, krátkodobé půsty) alespoň 1x týdně
vlastní umělecká aktivita alespoň 2 hodiny týdně
preventivní lékařské prohlídky
... (možnost doplnit jednu vlastní formu zdraví podporujícího chování, která není uvedená v seznamu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.