SUSK_13 Uměnovědný seminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 13:00–14:40 N31, Pá 15. 10. 13:00–14:40 N31, Pá 12. 11. 13:00–14:40 N31, Pá 10. 12. 13:00–14:40 N31
Předpoklady
SUSK_03 Uměnovědný proseminář II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na práci s prameny a literaturou, na správný vhodný výběr tématu pro seminární práci. Zaobírá se metodologickými postupy, obsahovými i formálními náležitostmi, osnovou a strukturou, bibliografickými zásadami. Na konci dvousemestrálního kurzu je student schopen zpracovat samostatně seminární práci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen správné volby tématu seminární práce, výběru odpovídající literatury a vypracování úvodní části textu.
Osnova
 • 1. volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. stanovení cílů práce
 • 3. formulování vlastních hypotéz
 • 4. kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. diskuse o tématu proseminární práce
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Prezentace prací studentů, diskuse
Metody hodnocení
Na začátku semestru je nutno dohodnout téma seminární práce, ve stanovených termínech vložit do odevzdávárny název tématu a stručnou anotaci (dle pokynů) a poté ke zvolenému tématu seznam literatury s komentářem (dle pokynů). Je vyžadována 75% účast.
Informace učitele
09. 10. úvodní hodina, zadání úkolů, výběr tématu seminární práce
23. 10. výběr témat seminární práce, prezentace tématu
20. 11 úvodní přednáška Mgr. P. Martinkové na téma EIZ spojená s praktickým cvičením
04. 12. prezentace tématu, kontrola úkolů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/SUSK_13