BA_SemMgP2 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 B2.51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto semináře bude student mít hotovu finální verzi diplomové práce.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Při vypsání kontaktní výuky v daném semestru jsou studenti povinni se semináře účastnit a prezentovat téma své práce a svůj dosavadní postup, stejně tak se i účastnit diskuse o pracích ostatních studentů. Pokud se student v daném semestru výuky nemůže zúčastnit např. kvůli studijnímu pobytu v zahraničí, domluví se na postupu a požadavcích pro udělení zápočtu se svým školitelem. Po domluvě se školitelem a vyučujícími semináře může být zápočet udělen na základě individuálních konzultací se školitelem.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
Individuální konzultace, skupinové diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.