CJLB201 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- prohloubení znalostí o starší české literatuře výkladem o literatuře doby vrcholného humanismu a baroka;
- ozřejmění proměn žánrového systému v těchto epochách;
- objasnění jejich charakteru v interdisciplinárních souvislostech;
- prohloubení znalostí metod interpretace reprezentativních textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kursu schopen:
- ozřejmit si důkladněji specifické rysy starší české literatury;
- porozumět základním pojmům i metodám badatelské práce;
- zvládnout metody práce s hlavními zdroji informací;
- osvojit si problematiku výkladu vývoje, funkcí a žánrů starší literatury;
- zvládnout principy interpretace staročeským textů.
Osnova
 • - Knihtisk a jeho kulturní význam;
 • - renesanční cestopis jako projev ideových proměn;
 • - Komenský na předělu humanismu a baroka;
 • - Komenského Manualník;
 • - Bible v barokní literatuře;
 • - významné osobnosti české literatury 17. a pol. 18. stol.;
 • - homiletika jako základní žánr barokní literatury;
 • - otázky barokní legendistiky;
 • - literatura nábožných poutí;
 • - ikonologie a emblematika;
 • - lidová a tzv. pololidová tvorba 18. stol.;
 • - specifika tzv. písně kramářské.
Literatura
  doporučená literatura
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • KOPECKÝ, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 145 s. ISBN 8021022272. URL info
 • ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Edited by Alexandr Stich - Jarmila Víšková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 457 s. ISBN 8020405887. info
  neurčeno
 • STORCHOVÁ, Lucie. Paupertate styloque connecti : utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 538 s. ISBN 9788087271230. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 256 s. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů : studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína [zemřelého] 18.10.1599. Translated by Marie Kyralová. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 592 s. ISBN 8024605244. info
 • KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť : k religiozitě českého lidu v době barokní. Edited by Michaela Hashemi. Vydání první. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 stran. ISBN 8023868837. info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu, analýzy, aplikace teoretických poznatků při instruktivních interpretacích vybraných uměleckých textů.
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě písemného testu vycházejícího z přednesené látky. Písemný test se skládá z 10 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
Témata budou přednášena dvěma vyučujícími: prof. Hashemi a doc. Bočkovu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Doporučená předn. souvisí s přednáškou CJL15 a se sem. Starší čes. lit., kurs je povinně volitelný pro jednooborové bakaláře.
Předmět je vyučován každoročně.
1. Zápočet udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.