PGM002 Vzdělávací politika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Tomáš Lintner, MA (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému. Konkrétní témata jsou zvolena a řazena podle principu od obecnějšího ke konkrétnímu, takže nejprve je student obeznámen s diachronním a synchronním kontextem současné české vzdělávací politiky, následně potom s tématy vycházejícími z klíčových principů vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské vzdělávací politiky, stejně jako české vzdělávací politiky.
Výstupy z učení
popsat a vysvětlit hlavní mechanismy uplatňované v řízení a správě vzdělávacího systému; analyzovat opatření vzdělávací politiky z hlediska jejích cílů; rozpoznat hlavní principy vzdělávací politiky a na konkrétních příkladech ukázat způsoby jejich realizace; orientovat se v legislativních a programových dokumentech vzdělávací politiky na úrovni ČR a EU; komentovat a hodnotit aktuální opatření vzdělávací politiky
Osnova
  • (1) Co je vzdělávací politika (definice, aktéři, principy, procesy a mechanismy změny) (2) Vzdělávací politika jako součást širšího konceptu veřejné politiky v rámci různých typů sociálního státu (vývoj, činitelé, principy, oblasti). (3) Vývoj českého vzdělávacího systému ve 2. polovině 20. století a důsledky pro současnost. (4) Vývoj a analýza vzdělávací politiky v ČR od 90. let 20. století po současnost, konkrétní změny, které nastaly, a jejich hodnocení. Periodizace vzdělávacích reforem u nás. (5) Vzdělávací strategie Evropské unie jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Akcenty vzdělávací strategie Evropské unie. (6) Aktivity a vzdělávací strategie členských zemí OECD jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Akcenty vzdělávací strategie OECD. (7) Věda (pedagogický výzkum) a vzdělávací politika. (8) Veřejné mínění o škole a vzdělávání v souvislosti se vzdělávací politikou. (9) Princip celoživotního učení pro všechny – koncept, problémy, příklady řešení. (10) Princip rovných vzdělávacích příležitostí – koncept, problémy, příklady řešení. (11) Princip zaměstnatelnosti – koncept, problémy, příklady řešení. (12) Princip internacionalizace ve vzdělávání – koncept, problémy, příklady řešení. (13) Diskuse o aktuálních otázkách vzdělávací politiky.
Literatura
  • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers. s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. 2007. info
  • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. 1999. info
Výukové metody
Kombinace teoretických přednášek s diskusí, prezentace vlastního hodnocení opatření vzdělávací politiky.
Metody hodnocení
Přednáška a seminář, prezentace seminární práce a písemná zkouška
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=921
Povinná literatura: Kalous, J., Veselý A. (editoři). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. UK, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2006. Kalous, J., Veselý A. (editoři). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. UK, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2006. Kalous, J., Veselý A. (editoři). Vybrané problémy vzdělávací politiky. UK, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2006. Liessmann, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Academia, Praha, 2008. Strategie Evropa 2020 (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf) Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 – analytický podklad (http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/analyticky-podklad_web.pdf Doporučená literatura: Analýza vzdělávací politiky 1998, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Brdek, M., Jírová, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Codex Bohemia, Praha 1998. České vzdělání a Evropa. Sdružení pro vzdělávací politiku, Praha 1999. Forward Planning in Education in the Member States of the European Union. Eurydice Survey. EURYDICE, 1999. Greger, D.: Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. ORBIS SCHOLAE, 2011, roč. 5, č. 1, s. 9–22, ISSN 1802-4637 Kalous, J.: Teorie vzdělávací politiky. ÚIV, Praha 1997. Krebs, V., Durdisová, J., Poláková, O., Žižková, J.: Sociální politika. Codex, Praha, 1997. Lidské zdroje v České republice 1999. Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní vzdělávací fond, Praha 1999. Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise. Praha 2000. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. ÚIV, Praha 2001. OECD: Education at a Glance, 2014. Potůček, M.: Sociální politika. SLON, Praha 1995. Priority pro českou vzdělávací politiku. Univerzita Karlova, Praha 1999. Průcha, J.: Pedagogický výzkum a vzdělávací politika – vytváření mostů. ÚIV, Praha 1997. Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Rabušicová, M.: Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Masarykova univerzita a Georgetown, Brno 2002. Rabušicová, M., Rabušic, L. (editoři). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Masarykova univerzita, Brno, 2008. Rabušicová, M. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034, 4 s. 4. Vol. Rýdl, K.: Co čeká naše školství před vstupem do Evropské unie a potom? Učitelské noviny, 1998, č. 23, s.15–18, č. 24 s. 15–17. Strategies for Educational Reform: From Concept to Realisation. Council of Europe, Strasburg 2000. Štech, S. (2011). PISA – nástroj vzdělávací politiky nebo výzkumná metoda? Orbis Scholae, 5/1, s. 123-133. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO ”Vzdělávání pro 21. století”. PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. SLON, Praha 1993. Veselý, A. ((2013). Vzdělávací politika: rozdílná vymezením předpoklady a implikace. In Pedagogická orientace, 23/3, s. 279-297. Veselý, A. (2011). Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. In Orbis Scholae, 5/1, s. 23-52. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny – Gnosos, Praha 1997. Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Učitelské noviny – Gnosis, Praha 1998. Walterová, E., Černý, K., Greger, D., Chvál, M. Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1882-1. Zpráva o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.