PVD06 Doktorský seminář 1

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní dovednosti spojené s vědeckou prací: jedná se zejména o kritickou a analytickou práci s prameny a odbornými texty vztahujícími se k vědecké profilaci studenta a k tématu jeho disertační práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu si posluchač osvojí zejména schopnost kritické a interpretační práce s odbornými texty vztahujícími se k vědecké profilaci posluchače a k tématu jeho disertační práce.
Osnova
  • Předmět je zaměřen na práci s konkrétním odborným textem. Posluchač po dohodě se svým školitelem a podle tématu disertační práce vybere a kriticky zhodnotí skupinu relevantních pramenů a dále odborný text nebo skupinu textů, jejichž excerpce a zhodnocení jsou důležité pro úspěšné řešení dílčího aspektu disertačního úkolu. Výběr textů se každý semestr mění podle průběhu řešení disertačního úkolu a dle aktuálně vydaných monografií či konferenčních sborníků.
Literatura
  • The literature is assigned individually according to the issues under discussion.
  • Literatura je zadána individuálně podle probírané problematiky.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a diskusí nad vybraným problémem.
Metody hodnocení
Posluchač vypracuje odbornou rešerši zejména pramenů a dále sekundární literatury a zaujme k nim své kritické stanovisko; rozsah a tematické zaměření rešerší odpovídá charakteru disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.