RLMgA002 Religionistická typologie a taxonomie

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 J22, kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
! RLA69 Typologie a taxonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními metodologickými východisky typologických a klasifikačních systémů používaných v různých religionistických koncepcích. Důraz bude kladen jak na jejich ideologické pozadí, tak na posouzení a srovnání jejich funkčnosti.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
 • porozumět východiskům a specifikům konkrétních klasifikačních systémů v religionistice a sociálních vědách;
 • identifikovat hlavní problémy spojené s vytvářením klasifikací v religionistice a sociálních vědách;
 • aplikovat vhodné klasifikační modely na vybrané náboženské systémy;
 • kriticky reflektovat meze a možnosti jednotlivých klasifikačních systémů;
 • analyzovat ideologické pozadí vybraných klasifikačních systémů.
 • Osnova
  • Kognitivní zkreslení ovlivňující vědecké typologie a taxonomie (Radek Kundt)
  • Lidské poznání a jeho mechanismy z perspektivy sociologie vědění (Milan Fujda)
  • Novověká věda a její dopady na klasifikace skutečnosti (Aleš Chalupa)
  • Diltheyovský obrat ve „vědách o člověku“ a jeho dopady na vědecké klasifikace a typologie (David Václavík)
  • Evolucionismus jako paradigma pro studium náboženství a jeho dopad na vytváření typologií náboženských fenoménů (David Václavík/Radek Kundt)
  • Historické typologie a genealogie náboženství v kontextu křesťanských misií (Jana Valtrová)
  • Genealogické klasifikace mezi poznáváním a ovládáním: Příklad středověké hereziologie a jejích ozvuků v moderním bádání (David Zbíral)
  • Fenomenologické klasifikace náboženství a jejich východiska (David Václavík)
  • Symetrický přístup a jeho teoretické a metodologické konsekvence: Studium typologií jako výsledků pospolného úsilí (Milan Fujda)
  • Typologie individuální náboženské změny v moderním studiu konverze: Mezi naturalismem a sui generis (Jakub Cigán)
  • Klasifikace a konflikt v současné Indii: Případ indického křesťanství (Jana Valtrová)
  Literatura
   povinná literatura
  • VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8. Digitální knihovna FF MU info
  • SMITH, Jonathan Z. Imagining religion : from Babylon to Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982, xiii, 165. ISBN 0-226-76358-7. info
   doporučená literatura
  • KUNDT, Radek. Contemporary evolutionary theories of culture and the study of religion. First published. London: Bloomsbury Academic, 2015, ix, 179. ISBN 9781350037076. info
  • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011, 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
  • ZBÍRAL, David. Největší hereze : dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007, 169 s. ISBN 9788072039142. info
  • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
  • Guide to the study of religion. Edited by Willi Braun - Russell T. McCutcheon. London: Cassell, 2000, xii, 560 s. ISBN 0-304-70176-9. info
  • SMITH, Jonathan Z. Drudgery divine : on the comparison of early Christianities and the religions of late antiquity. Chicago: University of Chicago Press, 1990, xiii, 145. ISBN 0-226-76362-5. info
  • LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Praha: Československý spisovatel, 1971, 399 s. info
  Výukové metody
  Přednášky, skupinová diskuse, četba a kritická reflexe textu.
  Metody hodnocení
  Zpracování seminární práce a její včasné odvzdání (50 %); obhajoba a aktivní účast na záveřečné diskusi na zkoušce (50 %).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Studenti religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/RLMgA002