PV2A305 Seminar on Modern Diplomatics

Faculty of Arts
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Olga Barová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies – Faculty of Arts
Prerequisites
Completion of Modern Diplomatics I and II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course objective is to apply the findings from the lectures on Modern Diplomatics I and II to specific material.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- analyse modern-age diplomatic material
- interpret the content of individual scripts
- independently define new types of script that have not been previously worked on
- establish their typological differences
Syllabus
  • The seminar focuses on the reading and subsequent analysis of various types of documents from the Modern Age. Excerpts for discussion will also cover areas which have not been studied by diplomatics because some of the documents (particularly from the Modern Age) have yet to be researched. Different administrative approaches will also be examined.
Literature
  • VAŠKŮ, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636 - 1749. In Spisy FF UJEP. Brno, 1969, p. 117. č. 144. info
  • SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 (The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.). Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2. info
  • VAŠKŮ, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století. In Spisy FF UJEP. Brno, 1981, p. 168. č. 230. info
  • Česká diplomatika do r. 1848. Edited by Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková. 2. nezm. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984, 376 s. info
  • HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde : Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien: Oldenbourg, 2009, 292 s. ISBN 9783486589337. info
  • Šmilauerová, Eva. Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1982, Roč. 32, č. 1 (1982), s. 43-169.
Teaching methods
Seminar
Assessment methods
Separate final work
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Předpokladem zápisu je absolvování kurzů Novověká diplomatika I a II.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2024/PV2A305