Bi5560 Základy statistiky pro biology II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Baranovičová (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7560 Úvod do R || SOUHLAS
Schopnost pracovat s programem R.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 56 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/56, pouze zareg.: 0/56, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/56
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vysvětlit studentům statistický způsob uvažování, seznámit studenty se základními statistickými modely, naučit je aplikovat tyto modely na biologická data a interpretovat výsledky nejlépe v "jazyce" botaniků a zoologů. Nedílnou součástí je tvorba a interpretace základních grafů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: definovat vysvětlující a závislou proměnnou; fomulovat statistickou hypotézu; vizualizovat data i odhady parametrů; rozhodnout, kterou statistickou metodu použít v analýze konkrétních dat; interpretovat výsledky analýzy.
Osnova
  • 1. Úvod: základní popis dat, náhodná veličina; 2. Odhady výběrových parametrů, některá rozdělení pravděpodobností; 3. Statistické hypotézy; 4. Testování předpokladů, parametrické a neparametrické metody; 5. Jednovýběrové testy; 6. Dvouvýběrové testy; 7. Korelace; 8. Lineární regrese; 9. Chi-kvadrat testy, kontingenční tabulky. 10. Několik výběrů: jednocestná ANOVA; 11. Několik výběrů: dvoucestná ANOVA; 12. Design experimentů.
Literatura
    doporučená literatura
  • ZVÁRA, Karel. Základy statistiky v prostředí R. 1. vyd. Praha: Karolinum. 259 s. ISBN 9788024622453. 2013. info
  • LEPŠ, Jan a Petr ŠMILAUER. Biostatistika. Vydání 1. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 438 stran. ISBN 9788073945879. 2016. info
    neurčeno
  • CRAWLEY, Michael J. Statistics : an introduction using R. Chichester: John Wiley & Sons. xiii, 327. ISBN 0470022973. 2005. info
  • SOKAL, Robert R. a F. James ROHLF. Biometry : the principles and practice of statistics in biological research. 4th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company. xix, 937. ISBN 9780716786047. 2012. info
  • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. Fifth edition. Uttar Pradesh, India: Pearson India Education Services. 756 stran. ISBN 9789332536678. 2014. info
Výukové metody
Přednášky, komentované příklady; praktické zpracování dat v programu R, domácí cvičení. Cvičení není odděleno od přednášky, výklad a počítání se prolínají. V průběhu semestru budou zadávány nepovinné domácí úlohy, které mají studentům sloužit k procvičení probrané látky. Pokud student vypracované úlohy uloží do odevzdávárny na IS MUNI do 7 dnů od vyvěšení, získá tak bonus při závěrečné zkoušce.
Metody hodnocení
Zkouška je koncipována jako pohovor nad datovou tabulkou - student má navrhnout metodu, která odpovídá položené hypotéze, formulovat hypotézu matematicky, vyjmenovat předpoklady dané metody a interpretovat předložené výsledky. Zkouška nezahrnuje počítání v programu R, ale požaduje orientaci ve výsledcích, které program poskytuje. Cílem je ověřit, že student metodám porozuměl. Bonus plynoucí z vypracovaných domácích úkolů nelze jednoznačně převést do bodového hodnocení (které není nastaveno), proto si vyučující vyhrazuje právo na "překvapení", jak bude bonus uplatněn.
Informace učitele
Připravuje se interaktivní osnova předmětu v IS MUNI. Do podzimu 2026 předmět obsahuje sdruženou náplň předmětů Bi2560 a Bi5560. Od podzimu 2027 předmět navazuje na samostatný Bi2560, který studenti absolvují v 1. ročníku od jarního semestru 2025.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.