Bi6790c Biologie živočichů - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Netušil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi3030c Fyziologie živočichů - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je nabízen těm, kteří neabsolvovali cvičení z Fyziologie živočichů. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz demonstruje řadu fyziologických principů probíraných v přednášce. Řada úloh vychází z jednoduchých experimentů na sobě samých nebo na živočišném materiálu, některé experimenty mají ráz demonstrační. Cílem předmětu je naučit základní praktické dovednosti práce ve fyziologické laboratoři.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: - ukázat základní praktické dovednosti práce ve fyziologické laboratoři. - demonstrovat znalost laboratorní práce na živém materiálu, včetně sběru a vyhodnocení dat - poznat základní histologické typy tkání a orgánů - na základě výsledků formulovat relevantní závěry - diskutovat základní fyziologické principy probíraných dějů
Osnova
  • 1. Kolorimetrické stanovení množství celkových bílkovin v séru a hemolymfě hmyzu. 2. Fyziologie svalového stahu - záznam činnosti kosterního svalu. 3. Fyziologie svalového stahu - záznam činnosti srdečního svalu. 4. Elektrokardiografie - záznam elektrické činnosti srdce člověka. 5. Metabolizmus - stanovení spotřeby kyslíku člověka a hmyzu. 6. Ventilace - stanovení funkčních parametrů ventilace člověka. 7. Regulace glykémie - glykemická křivka u člověka a myši. 8. Vazomotorické řízení a krevní tlak - pletysmografie prstu. 9. Krevní obraz. 10. Krevní skupiny. 11. Stanovení hladiny cholesterolu. 12. Reflexy. Stanovení reakční doby pomocí elektromyogramu. 13. Smysly. Zorné pole, spektrální citlivost lidského sluchu. 14. Histologie: základy práce s mikroskopem, preparáty epitelových, svalových a pojivových tkání 15. Organologie: preparáty cévní, trávicí, vylučovací a nervové soustavy
Literatura
  • ŠIMEK, Vladimír, Martin VÁCHA a Jana BENEŠOVÁ. Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 52 s. ISBN 8021012137. info
Výukové metody
Teoretický úvod Individuálně nebo demonstračně prováděné experimenty.
Metody hodnocení
Cvičení v rozsahu dvou hodin týdně zakončené zápočtem. Účast je povinná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.