Bi7710 Právo a státní správa v ochraně přírody

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Ochrana přírody (Schlaghamerský) - doporučeno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předpoklady - Ochrana životního prostředí" (Schlaghamerský) - doporučeno
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentům je podán přehled legislativy ČR v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a procesní postupy při jejich aplikaci. Jsou seznámeni se zákonnými předpisy na ochranu ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany vod, lesa a přírody. Těžiště přitom spočívá na zákonu 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Všechny zákonné předpisy jsou probírány v aktuálně platném znění.
Cílem předmětu je:
1) získání širokého přehledu o právních předpisech ČR (především té nejvyšší úrovně) dotýkajících se ochrany přírody, krajiny a složek životního prostředí člověka;
2) orientace v těchto předpisech - získání představy jak je daná problematika pojata, členěna, kde hledat konkrétní ustanovení k dílčím otázkám;
3) získání představy o tom jak jsou otázky ochrany přírody a životního prostředí z právního hlediska v praxi řešeny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v procesním postupu orgánů státní správy;
- postihnout rozsah právní úpravy v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, odpady, voda, les, příroda);
- rozlišit zákonný a nezákonný postup subjektů práva v jednotlivých složkách životního prostředí;
- aplikovat právní předpisy na charakteristické děje a postupy v jednotlivých složkách životního prostředí;
- předcházet negativním vlivům na životní prostředí při své praktické (řídící) činnosti po absolutoriu.
Osnova
  • Úvod do studia environmentálního práva - Právní systém ČR a EU - Základy veřejné správy - Principy správního práva - Zákon o životním prostředí - Zákon o ochraně přírody a krajiny - Vodní zákon - Lesní zákon - Zákon o posuzování vlivů Vývoj právní úpravy ochrany přírody - Historické počátky u nás i ve světě - První právní dokumenty - Vznik chráněných území - Vývoj ve 20. století Právní úprava ochrany přírody v ČR - Přehled základních právních předpisů - Předmět a účel zákona o ochraně přírody - Systematika zákona o ochraně přírody - Základní pojmosloví Obecná ochrana přírody - Ochrana dřevin - Významné krajinné prvky - Územní systém ekologické stability - Obecná ochrana rostlin a živočichů - Ochrana volně žijících ptáků - Přechodně chráněné plochy - Ochrana a využití jeskyní - Ochrana paleontologických nálezů - Ochrana krajinného rázu a přírodní park Zvláštní ochrana přírody - Památné stromy, - Zvláště chráněné druhy - Zvláště chráněná území - Smluvně chráněná území Evropská právní úprava a CITES - Druhová ochrana - Územní ochrana - Problematika invazních druhů - Problematika CITES Natura 2000 v ČR - Ptačí oblasti - Evropsky významné lokality - Monitoring Subjekty v ochraně přírody - Orgány ochrany přírody - Odborné organizace v ochraně přírody - Kraje, města a obce - Spolky a pozemkové spolky Správní řízení v ochraně přírody - Správní řád - Správní řízení - Správní rozhodnutí - Řádné opravné prostředky - Mimořádné opravné prostředky - Soudní řízení Vlastnické a uživatelské vztahy v ochraně přírody - Vlastnictví přírodních fenoménů - Omezení vlastnických a uživatelských práv - Přístup do krajiny - Vyvlastnění - Spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků Ekonomické nástroje v ochraně přírody - Funkce ekonomických nástrojů - Daňová z(ne)výhodnění - Náhrada újmy podle § 13 a § 58 - Finanční příspěvky podle § 68 a § 69 - Zákon o poskytování náhrad škod - Dotační tituly Odpovědnost v ochraně přírody - Správněprávní odpovědnost - Trestněprávní odpovědnost - Odpovědnost za škodu - Odpovědnost za ekologickou újmu
Literatura
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 1. vyd. Brno: Spisy MU sv.č. 605, 2017. 180 s. ISBN 978-80-210-8838-2. info
  • VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3. info
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8. info
  • KOLÁŘ, Filip. Ochrana přírody z pohledu biologa : proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012. 213 s. ISBN 9788073634148. info
  • SKLENIČKA, Petr. Pronajatá krajina. Illustrated by Vojtěch Domlátil, Photo by Markéta Hendrychová. 1. vyd. Praha: Centrum pro krajinu, 2011. 137 s. ISBN 9788087199015. info
  • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. Edited by Ladislav Miko - Hana Borovičková. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xvii, 590. ISBN 9788071795858. info
Výukové metody
přednáška + výuka seminárního typu - diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou odborného výkladu - přenáškou. Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá ústně (v případě nárůstu počtu posluchačů může být přistoupeno ke zkoušce písemné).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi7710