Bi9950 Úvod do bioetiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:50 prace doma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs "Úvod do bioetiky" reaguje na rostoucí důležitost etiky v biomedicínském výzkumu i běžné klinické praxi. Cílem tohoto kursu je poskytnout všeobecné základy bioetiky, jejího vzniku, vývoje a metodiky a pojednat o jednotlivých etických aspektech biomedicíny a některých souvisejících klinických aplikací. Metodicky nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o pojmenování jednotlivých eticky relevantních momentů biomedicínského výzkumu či klinické praxe a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Dalším z cílů kursu je seznámení se s etickými standardy výzkumu - včetně etických a právních pravidel pro korektní vědeckou práci a přípravu projektů. Během celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit vznik a vývoj bioetiky v historickém kontextu; identifikovat a popsat hlavní etická dilemata v jednotlivých oblastech biomedicíny; pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách; poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a právních normách.
Osnova
 • 1. BIOETIKA: 5W1H (vznik, vývoj a předmět bioetiky, metodické přístupy)
 • 2. OD PACIENTA KE KLIENTOVI (paternalismus vs. partnerství, biomedicína a koncept lidských práv, etické kodexy a související legislativa, informovaný souhlas, výhrada svědomí, zdravotní péče a ochrana osobních údajů, transhumanismus, enhancement člověka)
 • 3. EUGENIKA A SVOBODA REPRODUKCE (definice a historie eugeniky, koncept svobody reprodukce, potrat a sterilizace, eugenika v současnosti)
 • 4. REPRODUKČNÍ MEDICÍNA (principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 5. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (preimplantační, prenatální a postnatální diagnostika, genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, diagnostika pro nemedicínské účely, rekreační genetika)
 • 6. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH A VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (používání zvířat v biomedicínském výzkumu, pravidla práce s laboratorními zvířaty, princip 3R, alternativní metody, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, nábor účastníků výzkumu)
 • 7. SMRT A UMÍRÁNÍ (definice smrti, dysthanasie a euthanasie, odmítnutí léčby, koncept dříve vysloveného přání, medicínsky marný postup, paliativní péče a hospicové hnutí)
 • 8. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA A POUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY (historie transplantací, zdroje biologického materiálu, princip předpokládaného ne/souhlasu, identifikovatelnost vzorků, biobanking)
 • 9. NOVÉ FORMY ŽIVOTA (transgenoze, geneticky modifikované organismy, editování genomu, tvorba hybridů, chimér a cybridů, kmenové buňky, klonování)
 • 10. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (vědecká poctivost, autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost)
 • 11. REGULACE BIOMEDICÍNSKÉHO VÝZKUMU (patentovatelnost biologického materiálu a živých organismů, mezinárodně-právní regulace výzkumu, právní regulace výzkumu v ČR, etické komise)
 • 12. LEKCE Z COVID: ETIKA V ČASECH PANDEMIE (autonomie vs. ochrana veřejného zdraví, limitace dostupnosti zdravotní péče, principy třídění)
Literatura
 • Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální filosofie). Ježek, Praha, 1993.
 • Ricken, Friedo: Obecná etika. ISE, Praha, 1995.
 • Rotter, Hans: Důstojnost lidského života. Vyšehrad, Praha, 1999.
 • Rotter, Hans: Osoba a etika. CDK, Brno, 1997.
 • Thomasma, David C., Kushnerová, Thomasine (ed.): Od narození do smrti. Mladá fronta, Praha, 2000.
 • Veatch, Robert M.: The Basics of Bioethics. Prentice Hall. 2002.
 • Kleber, Karl-Heinz: Na hranicích etické únosnosti (Etické úvahy o problematice reprodukční medicíny a genové technologie). Síť, Praha, 1994.
 • Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky. Academia, Praha, 2001.
 • Veselská, Renata, Kuře, Josef (ed.): Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci). Masarykova univerzita, Brno, 2000.
Výukové metody
Online přednášky přes MS Teams (záznamy přednášek budou k dispozici v IS MU).
Metody hodnocení
Zkouška bude probíhat formou písemného testu složeného ze 30 otázek. Ke každé otázce budou nabízeny 4 varianty odpovědí s tím, že počet správných variant může být 1 až 4. Každá otázka je hodnocena jedním bodem, který lze získat tehdy, jsou-li vyznačeny všechny nabízené správné varianty odpovědi a současně není vyznačena žádná nesprávná varianta odpovědi. Stupnice hodnocení je stanovena takto: A: 27-30 bodů, B: 24-26 bodů, C: 21-23 bodů, D: 18-20 bodů, E: 15-17 bodů, F: 14 a méně bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Od období podzim 2021 je předmět vyučován na LF jako CORE015 Bioetika: etika života https://is.muni.cz/auth/predmet/med/podzim2021/CORE015
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Od období podzim 2021 je předmět vyučován na LF jako CORE015 Bioetika: etika života.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi9950