C2701 Základy org. chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C2700 Organická chemie )
Znalost obecné chemie a anorganické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent předmětu bude schopen pracovat se vzorci reprezentujícími konstituci i prostorové uspořádání molekul organických látek, bude schopen rozpoznat základní funkční skupiny, bude schopen zapsat mechanismy základních přeměn těchto funkčních skupin a bude také umět odvodit strukturu produktů těchto přeměn.
Osnova
 • 1. Úvod a charakteristika organické chemie. Stručná historie vývoje organické chemie. Vazebné poměry a koordinace atomů v organických molekulách. Funkční skupiny. Konjugace, rezonanční struktury. Oxidační číslo. Klasifikace reakcí. Zápis mechanismů organických reakcí.
 • 2. Kyselost a bazicita. Alkany a cykloalkany. Konformace a základy stereochemie. Znázorňování prostorového uspořádání molekul. Základy názvosloví.
 • 3. Nukleofilní alifatické substituce a eliminační reakce, základní mechanismy.
 • 4. Alkeny a alkyny: adiční reakce. Pericyklické reakce.
 • 5. Aromatické uhlovodíky, deriváty a jejich reakce. Nukleofilní aromatické substituce.
 • 6. Karbonylové sloučeniny, reakce s nukleofily a elektrofily. Význam aldolových reakcí. Reduktivní aminace. 1,2- a 1,4-Adice.
 • 7. Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty. Deriváty kyseliny uhličité.
 • 8. Alkoholy, fenoly, ethery, epoxidy a sirné deriváty.
 • 9. Dusíkaté deriváty. Aminy, nitrosloučeniny. Organokovy nepřechodných a přechodných kovů.
 • 10. Radikálové halogenace a další radikálové reakce uhlovodíků.
 • 11. Aminokyseliny a peptidy. Lipidy. Sacharidy. Heterocyklické sloučeniny.
Literatura
  doporučená literatura
 • MCMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně/Nakladatelství VUTIUM, 2015. xix, 1178. ISBN 9788070809303. info
 • LITERÁK, Jaromír. Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 308 s. ISBN 978-80-210-5810-1. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k úspěšnému absolvování je potřeba získat minimálně 60 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.