C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( C4050 Analytická chemie II || C1660 Analytická chemie )&& C7777 Zacházení s chemickými látkami &&(! C7640 Analytická chemie-praktikum )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je seznámit studenty s prací v analytické laboratoři. Studenti si prakticky vyzkoušejí základní instrumentální metody. Procvičí si rovněž vyhodnocování výsledků měření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat instrumentální metody; bude umět vyhodnocovat výsledky měření; bude ovládat potřebný software; bude umět prezentovat výsledky.
Osnova
  • 1) Analýza slitin: elektrogravimetrické a jodometrické stanovení mědi ve slitině, stanovení mědi ve slitině pomocí iontově selektivní elektrody s využitím automatického titrátoru a programu LabVIEW 2) Chromatografické dělení aniontů na ionexu: separace chloridů a bromidů na ionexu a jejich stanovení 3) Manganometrie: manganometrické stanovení železa s potenciometrickou indikací ekvivalenčního bodu s využitím programu LabVIEW 4) Fotometrická titrace s mikrobyretou: chelatometrické stanovení mědi s fotometrickou indikací bodu ekvivalence 5) AAS a AES: stanovení zinku metodou AAS a draslíku metodou AES v multivitamínovém přípravku 6) Konduktometrie a alkalimetrie: stanovení jednosytných a vícesytných kyselin konduktometricky a potenciometricky s využitím automatického titrátoru 7) HPLC: stanovení kyseliny askorbové v potravinách 8) ITP: stanovení kyseliny askorbové, citronové, benzoové a sorbové v potravinách 9) Plynová chromatografie: stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu 10) Coulometrie: stanovení kyseliny askorbové v potravinách na analyzátoru EcaFlow 11) Vícesložková analýza: spektrofotometrické stanovení manganistanu a dichromanu ve směsném vzorku 12) Extrakční fotometrie: extrakčně fotometrické stanovení kyseliny fosforečné 13) Argentometrie: potenciometrické stanovení chloridu a směsi cbloridu a jodidu s využitím programu LabVIEW
Literatura
  • FARKOVÁ, Marta. Instrumentální analytická chemie – praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 167 s. ISBN 978-80-210-5534-6. info
  • ZÝKA, Jaroslav. Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1980]. 3. přeprac., rozš. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 831 s. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Typ výuky: studenti musí absolvovat všech dvanáct úloh zařazených do cvičení. Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C5190