E0350 Epidemiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Dalecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Hrežová (cvičící)
Mgr. Albert Kšiňan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Kšiňanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Předmět podává úvod do epidemiologie a nevyžaduje tedy žádnou specifickou předběžnou průpravu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s epidemiologií jakožto základní vědeckou disciplínou veřejného zdravotnictví a naukou o výskytu nemocí, jejich rozložení v populaci, o faktorech ovlivňujících výskyt nemocí a o možných způsobech kontroly nebo prevence nemocí a dalších faktorů spojených se zdravím.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat hlavní indikátory výskytu onemocnění v populaci
- vysvětlit další běžně používané indikátory zdravotního stavu populace
- vysvětlit a použít běžně používané míry associace a efektu a atribuce rizika.
- popsat hlavní typy epidemiologických studií a jejich charakteristiky
- vysvětlit a aplikovat základní přístupy hodnocení validity epidemiologických studii, jako jsou náhoda, bias a confounding.
- kriticky zhodnotit design a výsledky epidemiologických studií
Osnova
  • 1. Úvod do epidemiologie, proměnné, indikátory zdravotního stavu (incidence, prevalence, úmrtnost, specifické typy úmrtnosti, střední délka života) 2. Míry asociace a efektu (absolutní a relativní riziko, odds ratio) 3. Atribuce rizika 4. Typy epidemiologických studií 1 (serie případů, ekologické studie, průřezové studie, studie případů a kontrol) 5. Typy epidemiologických studií 2 (kohortové studie, intervenční studie) 6. Typy epidemiologických studií 3 (Mendelovská randomizace, systematické přehledy literatury) 7. Hodnocení vlivu náhody 8. Selekční a informační bias 9. Confounding a standardizace 10. Modifikace efektu 11. Kauzalita v epidemiologii 12. Hodnocení zdravotního stavu za použití rutinních statistických dat 13. Kritické hodnocení kvality a validity studií 14. Revize / opakovani
Literatura
  • Pikhart H. Principles of epidemiologic studies (pp187-199). In: Bencko V and co-workers. Hygiene & Epidemiology: Selected chapters. The Karolinum Press, Prague, Czech Republic, 2004 (ISBN 80-246-0793-X)
  • BONITA, R., R. BEAGLEHOLE a Tord KJELLSTRÖM. Basic epidemiology. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2006. xi, 213. ISBN 9241547073. info
  • HENNEKENS, Charles H. a Julie E. BURING. Epidemiology in medicine. Edited by Sherry L. Mayrent. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1987. xv, 383. ISBN 9780316356367. info
Výukové metody
Předmět je v PS2020 vyučován online přes MS Teams. Výuka je ralizována formou přednášek s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na interakci mezi studenty a učitelem, což je zásadním předpokladem porozumění zásadám epidemiologického studia zdravotních jevů. Studenti jsou často dotazováni na porozumění probíranému tématu a jsou podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v živé interakci s vyučujícím. Témata jsou paralelně procvičována v předmětu E0351 Epidemiologie – cvičení.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumění probíraným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o multiple choice question, při které ke každému z 20 výroků je uvedeno 5 možností a u každé možnosti je nutno rozhodnout, zda je správná či nesprávná. Každá správně uvedená možnost má bodovou hodnotu 1, a celkový součet bodů je tedy 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je v PS2020 vyučován online přes MS Teams.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/E0350