F1141 Úvod do fyziky, seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Růžička (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je získání praktických zkušeností při řešení jednoduchých fyzikálních úloh, zopakování středoškolských znalostí fyziky a jejich prohloubení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozebrat základní fyzikální problémy
- odvozovat a převádět jednotky fyzikálních veličin
- řešit jednoduché fyzikální příklady
Osnova
  • Fyzikální jednotky; Vektory; Přímočarý pohyb; Pohyb v rovině a prostoru; Síla a pohyb; Práce a energie; Zákon zachování energie
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK, Jearl WALKER a Petr DUB. Fyzika. Svazek 1. 2., přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.
  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-438-4.
  • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-266-X.
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Získání alespoň 50 % bodů z každé písemky.
Účast alespoň 70 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F1141