F1190 Úvod do biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (přednášející)
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Vynikající znalosti středoškolské matematiky, fyziky a chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška sezámí studenty s centrálními tématy biofyziky. Důraz je kladen na fyzikální metody studia molekulární struktury a na pochopení základních vztahů mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně jedné a fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně druhé. Zkoumá se fyzikální podstata interakcí mezi různými typy záření a hmotou, a jejích využití při aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární struktury. Diskutovány budou také základní rysy biopolymerů.
Student bude po absolvování předmětu seznámen se strukturou a základními funkcemi nukleových kyselin a proteinů, jakožto se stavbou a funkcí lipidových membrán. Zároveň získá přehled o typických problémech biofyzikálního výzkumu a o metodách, které biofyzika používá.
Výstupy z učení
K úspěšnému absolvování předmětu musí být studenti schopni
- diskutovat vztahy mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně jedné a jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně druhé
- vysvětlit fyzikální podstatu interakcí mezi různými typy záření a hmotou a demonstrovat jejich využití při aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární struktury
- popsat základní rysy biopolymerů.
Osnova
  • 1. Co je biofyzika? 2. Úvod do radiační biofyziky 3. Úvod do molekulového modelování 4. Úvod do NMR 5. DNA: od objevu ke struktuře 6. Studium struktury biopolymerů pomocí optické spektroskopie a elektroforézy 7. Spektroskopické metody a jejich aplikace na studium biopolymerů 8. Biofyzikální principy moderních terapeutických metod 9. Mikroskopy s molekulárním a atomovým rozlišením 10. Elektřina v živém těle 11. Svět RNA 12. Metaloenzymy: struktura a funkce 13. Elektrická a magnetická pole kolem nás
Literatura
  • KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. ISBN 8070802731. info
Výukové metody
Přednáška zahrnuje možnost skupinové diskuze studentů.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium ve formě písemného testu
Informace učitele
http://physics.muni.cz/biophys/vyuka.shtml
For all additional questions please contact: kozelka.jiri@gmail.com
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F1190