F2120 Fyzika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Luboš Poláček (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! F1240 Fyzika pro chemiky I && ! F1241 Fyzika pro chemiky I, sem. && ! F2090 Fyzika pro chemiky II && ! F2091 Fyzika pro chemiky II, sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje a rozšiřuje středoškolský kurz fyziky s cílem potlačit rozdíly ve výchozích fyzikálních znalostech studentů a položit základ pro další studium pokročilejších fyzikálních a fyzikálně chemických partií.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni
1. Využívat základy vyšší matematiky v přírodních vědách.
2. Porozumět základním fyzikálním pojmům a vybraným fyzikálním zákonům.
3. Na jednotlivých příkladech z probíraných fyzikálních disciplín ukázat základní postupy a způsoby řešení fyzikálních úloh.
Osnova
 • 1. Fyzikální veličiny a jednotky.
 • 2. Měření fyzikálních veličin, zpracování výsledků měření, základy teorie chyb.
 • 3. Matematika ve fyzice.
 • 4. Fyzikální popis světa. popis stavu systému, pohybové rovnice, počáteční podmínky.
 • 5. Klasická mechanika. Newtonovy zákony, zákony zachování.
 • 6. Mechanika tekutin, povrchové napětí.
 • 7. Teplota a její měření.
 • 8. Harmonické kmity volné, tlumené a vynucené. Kmity soustav s mnoha stupni volnosti.
 • 9. Vlnění. Vznik a podstata vlnění, harmonická vlna na přímce a v prostoru, superpozice vlnění, disperze.
 • 10. Elektrostatika, elektrické pole, elektrický potenciál a napětí. Elektrický dipól, polarizace dielektrika.
 • 11. Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.
 • 12. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, moment hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole.
 • 13. Optika, základy geometrické a vlnové optiky
 • 14.Úvod do fyziky mikrosvěta.
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info
Výukové metody
Teoretická přednáška s řadou demostračních experimentů. Teoretické cvičení.
Metody hodnocení
(a) Průběžné úspěšné vypracování odpovědníku: Student musí řešit všech 12 odpovědníků, z toho nejméně 8 úspěšně (minimálně 66%) (b) dvě písemné práce během semestru (minimálně 50% každá) (c) ústní kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.