EN

PřF:G2061 Pokročilá mineralogie - Informace o předmětu

G2061 Pokročilá mineralogie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–12:50 G1,01004, Po 14:00–15:50 Gs,-1011
Předpoklady
! G2060 Mineralogie II &&( G1060 Mineralogie I || G1061k Mineralogie || G1061 Mineralogie )
Úspěšné ukončení předmětu Mineralogie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou rozšíření znalostí mineralogického systému a vzniku minerálů tak, aby se student orientoval v základních problémech
Výstupy z učení
Student se bude schopen detailně orientovat v mineralogickém systému a základních problémech studia vzniku minerálů.
Osnova
  • 1. Krystal a podmínky jeho vzniku. Fáze krystalizačního procesu. Krystalizace z roztoků a tavenin. Vztah mezi krystalovou mřížkou, krystalem a jeho morfologií. Určování krystalové struktury minerálů (polykrystalické a monokrystalové metody). 2. Krystalová chemie: Strukturní klasifikace minerálů. Izostrukturnost, izotypie, izomorfie, polymorfie, polytypie. Pevné roztoky. Struktury silikátů. Zpracování a interpretace chemických analýz. Fázové rovnováhy (fázové pravidlo a fázové diagramy, jednosložkové a dvojsložkové soustavy, paragenetické diagramy). 3. Morfologické souměrnost krystalů a její odvislost od struktury. Znalost všech krystalových tvarů jednotlivých soustav a bodových grup. Reálný vývin krystalů - metakrystaly, sektorová stavba krystalů, pseudosymetrie, epitaxie, pseudomorfózy. 4.-9. Systematická mineralogie na krystalochemickém základě - 6 lekcí s důrazem na další významné skupiny minerálů a minerály, které nebyly zahrnuty v Mineralogii I. a) Sulfidy: - struktury tetraedrické, oktaedrické, kombinované oktaedrické a tetraedrické, vrstevní, s jiným uspořádáním. Komplexní sulfidy a skupina sulfosolí. b) Oxidy a hydroxidy. Struktury tetraedrické, oktaedrické, kombinované tetraedrické a oktaedrické, kubické, s jiným uspořádáním. Gibbsit, brucit, manganit, goethit, lepidokrokit, diaspor, boehmit, limonit, bauxit. c) Sulfáty, karbonáty, fosfáty d) Silikáty I. Tektosilikáty: živce, foidy, zeolity. Fylosilikáty: slídy, chlority, minerály serpentinitové skupiny, jílové minerály. e) Silikáty II. Inosilikáty:pyroxeny, amfiboly, pyroxenoidy. Cyklosilikáty. f) Silikáty III. Sorosilikáty, Nesosilikáty: 10. Genetická mineralogie - vznik minerálů při magmatických procesech. Horninotvorné minerály, fázové vztahy, PTX-stability. 11. Genetická mineralogie - vznik minerálů při metamorfních procesech. Typické minerály, fázové vztahy, PTX-stability. 12. Genetická mineralogie - hydrotermální mineralizace (greizeny, rudní žíly, alpská parageneze), hydrotermálně-metasomatické pochody a alterace, hypergenní pochody v horninách a na výchozech rudních ložisek, sedimetogenní mineralizace (rozsypy, autigenní minerály, diagenetické mineralizace).
Literatura
  • CHVÁTAL, Marek. Mineralogie pro 1. ročník : krystalografie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 169 s. ISBN 8071849987. info
  • Chvátal, Marek. Úvod do systematické mineralogie. Praha: Silikátový svaz, 2005, 171 s., ISBN 86821-11-5
  • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, praktická zkouška z poznávání hlavních minerálů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen především pro posluchače bakalářského studia geologie - pro rozsíření znalostí z Mineralogie I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G2061